Amaqhalo amaXhosa

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ukuthetha ngamaqhalo nezafobe ngowona mongo wobuciko kuzo zonke iintetho zezizwe, kuba ngawo kuvakaliswa iinyaniso ezinkulu nezinzulu ngentetho emfutshane kakhulu.Amaqhalo abantu abamnyama maninzi kakhulu, yaye inkoliso yawo iqheliwe isaziwa; ngoko ke asisenakwandisa ubukhulu bale ncwadi ngokungena ekuwatyhileni, onke,kuba sifuna intsingiselo yawo, koko siyakuwabeka nje lawo siwaziyo, siyekele kubafundi bethu ukuba bazenzele. Nangona kunjalo, singathanda ukuba sibonise ubukhulu benyaniso equlethwe kula maqhalo. Sikwenza oku ngokuchonga abembalwa ukuze iqondwe kakuhle into esiyithethayo:

 1. Into ayibethwa ngankana
 2. Amathumbu esikhwenene
 3. Ukhwekhwe lwexhwili
 4. Yindaba yakwantombi
 5. Ukubhed'idlaba
 6. Akukho nkang'idubul'ingethi
 7. Unyawo alunampumlo
 8. Ubhodl'usambosa
 9. Iqaqa aliziva kunuka
 10. Akukho nzwan'ingenasiphako
 11. Isisila senkukhu sibonwa mhla ligquthayo
 12. Umhlahlo ngamehlo
 13. Imbila yaswel'umsila ngokuyalezela
 14. Umvundl'uzek'indlela
 15. Ubeba uyakwendel'enkosini kanti uyakwendela kumfokazana
 16. Enamandla yedlayo
 17. Irhamncwa elinamandla lelidlayo
 18. Enethunga ayisengelwa phantsi
 19. Indod'imba kweny'eqolo
 20. Isala kutyelwa sibona ngolophu
 21. Isiziba siviwa ngodolo
 22. Olwabatsha luyaphindana
 23. Kuhla ngamqala mnye
 24. indlovu ayisindws ngumboko wayo
 25. Kugawulwa owaziwayo
 26. umlomo awunasiziba
 27. Isityeba mva sinqol'intaba
 28. Esihleliyo sidl'ukuhlala, esiphilayo sesithwethwayo
 29. Igugu lingabalikhulu umbomb' uyaqhosha
 30. Yakun'imvula kuhlokoma nendlela
 31. Ubeba uyakuzeka ekaSambutsutsu, kanti uyakuzeka ekaSihlongonya
 32. Ungalahl'imbo yakho ngoPhoyiyana, kuba uphoyiyana uyemka ngomso
 33. Indaba yotyelo ayikholi
 34. Alumlanjana ungagqumiyo
 35. Umntwan'uyakufana nonina, kuba angathi afane noyise abe ugodukile
 36. Umang'ashiyw'emzini
 37. Neqaqa liyagquma kowalo umngxuma
 38. Uyakukholwa yeyokosa
 39. Akubulelwa luvayo
 40. uyakubamb'isisila sehobe
 41. Wod'ufunyanwe sesinamathonts'abanzi
 42. Ukwanda kwaliwa ngumthakathi
 43. Kosengw'ikati
 44. UmaNqumane utshay'eluphondweni
 45. Inkukhu isikwe umlomo
 46. koda kufike abahamba ngamlenzana mnye
 47. UDingiwe wadudelwa nguJambase
 48. Kuxhelw' eXhukwana
 49. Iseme lizalela elubala
 50. Intsiza mbulala
 51. Linqumil'inqatha
 52. Uxam waakholwa ngamantintinti
 53. Isikhuni sibuya nomkhwezeli
 54. Akukho nkwali iphandl'enye, ephandel'enye yenethole
 55. Umthath'uzal'umlotha
 56. Ukuzalwa wedwa ''ngumlu'' wanyama
 57. Ungaz'uy'ebizelweni
 58. Elokufa alityeli
 59. Le nto umntu iyemka nok'ibongwayo
 60. ndoyice'ivuthiwe
 61. Ikhotha eyikhothayo, zingaba mbini ziyakhothana
 62. Ing'iyayikhotha kant'iyayixathula
 63. Kungaf'intak'enkulu amaqand'ayabola
 64. Ingwe idla ngamabala
 65. Inehibi yamanzi ifa ngamanzi, eyezikhali ifa ngezikhali
 66. Lilishwa lomhluzi isinama dokunamathelawamanqina
 67. Sisu sigabh'amasi, soda sigabh'amamzi
 68. Liyagaya liyacola eli litye
 69. Ucwalamb'uyabila, impuk'iyakhwezela
 70. Aziphali ngakunye
 71. azidli mmangweni mnye
 72. Ayibaleki zibayeni zibini
 73. Nocweth'uzibon'ubukhulu
 74. Ububele bufun'obunye
 75. Ulunya lubiza olunye
 76. Ndiyakumbetha ngolukaBhenya
 77. Nok'inyok'ifileyo, ithambo layo lihlaba umntu afe
 78. Yinyama yamakhwenkwe
 79. Ndokuph'amathumb'esikhwenene
 80. Lukhwekhwe lwakwa-Ntshweza
 81. Sisinama ndokunamathela
 82. Ndinomtha wedolo
 83. Wokhube nguQelezana
 84. Ngumkhomb'ubhembesile
 85. Linqweme lentulo
 86. Kuhlinzw'intakumba
 87. Ngumsont'onyikinyiki
 88. Inqweme lenkawu lidliwa babini, owesithathu ngumnqakathi
 89. Uxam waphusile
 90. Usilelwe isidudu semfe
 91. Izinto azimntakaNgqika
 92. Ushiyw'enkangana
 93. Umntu asint'izityand' igila
 94. Into ayibethwa ngankana
 95. Ixhama litolwe ngabaThwa
 96. Sisisele sombinza
 97. Deda mhlangala endaweni yenyhwangi
 98. Ngumtya nethunga
 99. Ukuzenza akunje ngakwenziwa
 100. Uyakulila ngasonye uxel'inkawu
 101. Yinjece yabantu ababini
 102. Yindaba yemilowo
 103. Ngumthi nexolo
 104. Oxhel'eyakhe akabuzwa
 105. Inkaw'ixingetyeni
 106. Ngamaphuth'ahlathinye