Amaqhalo amaXhosa

Livela
Aqokolelwe nguBenson Rhubusana ngeminyaka ye-1800
Aapapashwa ngowe-1906

OkaRhubusana uhambisa enjenje: Ukuthetha ngamaqhalo nezafobe ngowona mongo wobuciko kuzo zonke iintetho zezizwe, kuba ngawo kuvakaliswa iinyaniso ezinkulu nezinzulu ngentetho emfutshane kakhulu.Amaqhalo abantu abamnyama maninzi kakhulu, yaye inkoliso yawo iqheliwe isaziwa; ngoko ke asisenakwandisa ubukhulu bale ncwadi ngokungena ekuwatyhileni, onke into athetha yona, koko ssesiyakuwabeka nje kodwa lawo siwaziyo, siyekele kubafundi bethu ukuba bazenzele. Noko ke, sokhe sityhile abe mbalwa, ngeenjongo zokubonisa ubukhulu benyaniso equlethwe kula maqhalo ukuze iqondwe kakuhle.

 1. Into ayibethwa ngankana
 2. Amathumbu esikhwenene
 3. Ukhwekhwe lwexhwili
 4. Yindaba yakwantombi
 5. Ukubhed'idlaba
 6. Akukho nkang'idubul'ingethi
 7. Unyawo alunampumlo
 8. Ubhodl'usambosa
 9. Iqaqa aliziva kunuka
 10. Akukho nzwan'ingenasiphako
 11. Isisila senkukhu sibonwa mhla ligquthayo
 12. Umhlahlo ngamehlo
 13. Imbila yaswel'umsila ngokuyalezela
 14. Umvundl'uzek'indlela
 15. Ubeba uyakwendel'enkosini kanti uyakwendela kumfokazana
 16. Esinamandla sesidlayo
 17. Irhamncwa elinamandla lelidlayo
 18. Enethunga ayisengelwa phantsi
 19. Indod'imba kweny'emqolo
 20. Isala kutyelwa sibona ngolophu
 21. Isiziba siviwa ngodondolo
 22. Olwabatsha luyaphindana
 23. Kuhla ngamqala mnye
 24. indlovu ayisindwa ngumboko wayo
 25. Kugawulwa owaziwayo
 26. umlomo awunasiziba
 27. Isityeba mva sinqol'intaba
 28. Esihleliyo sidl'ukuhlala, esiphilayo sesithwethwayo
 29. Igugu lingabalikhulu umbomb' uyaqhosha
 30. Yakun'imvula kuhlokoma nendlela
 31. Ubeba uyakuzeka ekaSambutsutsu, kanti uyakuzeka ekaSihlongonya
 32. Ungalahl'imbo yakho ngoPhoyiyana
 33. Indaba yotyelo ayikholi
 34. Alumlanjana ungagqumiyo
 35. Umntwan'uyakufana nonina, kuba angathi afane noyise abe ugodukile
 36. Umang'ashiyw'emzini
 37. Neqaqa liyagquma kowalo umngxuma
 38. Uyakukholwa yeyokosa
 39. Akubulelwa luvayo
 40. ukubamb'isisila sehobe
 41. Wod'ufunyanwe sesinamathonts'abanzi
 42. Ukwanda kwaliwa ngumthakathi
 43. Kosengw'ikati
 44. UmaNqumane utshay'eluphondweni
 45. Inkukhu isikwe umlomo
 46. koda kufike abahamba ngamlenzana mnye
 47. UDingiwe wadudelwa nguJambase
 48. Kuxhelw' eXhukwana
 49. Iseme lizalela elubala
 50. Intsiza mbulala
 51. Lanqumil'inqatha
 52. Uxam wakholwa ngamantintinti
 53. Isikhuni sibuya nomkhwezeli
 54. Umthath'uyawuzal'umlotha
 55. Ukuzalwa wedwa ''ngumlu'' wanyama
 56. Ungaz'uy'ebizelweni
 57. Elokufa alityeli
 58. Le nto umntu iyemka nok'ibongwayo
 59. ndoyice'ivuthiwe
 60. Ikhotha eyikhothayo, zingaba mbini ziyakhothana
 61. Ing'iyayikhotha kant'iyayixathula
 62. Kungaf'intak'enkulu amaqand'ayabola
 63. "''Ingwe idla ngamabala''"
 64. "''Akukho Nkwal'iphandel'el'enye, ephandel'enye yenethole''"
 65. "Ukuba nguQelezana"
 66. "Umkhomb'ubhembesile"
 67. Inehibi yamanzi ifa ngamanzi, eyezikhali ifa ngezikhali
 68. Lilishwa lomhluzi wamanqina
 69. Sisu sigabh'amasi, soda sigabh'amamzi
 70. Liyagaya liyacola eli litye
 71. Ucwalamb'uyabila, impuk'iyakhwezela
 72. Aziphali ngakunye
 73. azidli mmangweni mnye
 74. Ayibaleki zibayeni zibini
 75. Nocweth'uzibon'ubukhulu
 76. Ububele bufun'obunye
 77. Ulunya lubiza olunye
 78. Ndiyakumbetha ngolukaBhenya
 79. Nok'inyok'ifileyo, ithambo layo lihlaba umntu afe
 80. Yinyama yamakhwenkwe
 81. Ndokuph'amathumb'esikhwenene
 82. Lukhwekhwe lwakwa-Ntshweza
 83. Sisinama ndokunamathela
 84. Ndinomtha wedolo
 85. Wokhube nguQelezana
 86. "Ngumkhomb'ubhembesile"
 87. "Linqweme lentulo"
 88. Kuhlinzw'intakumba
 89. Ngumsont'onyikinyiki
 90. Inqweme lenkawu lidliwa babini, owesithathu ngumnqakathi
 91. Uxam waphusile
 92. "Usilelwe isidudu semfe"
 93. Izinto azimntakaNgqika
 94. Ushiyw'enkangana
 95. Umntu asint'izityand' igila
 96. Into ayibethwa ngankana
 97. Ixhama litolwe ngabaThwa
 98. Isisele sombinza
 99. Deda mhlangala endaweni yenyhwangi
 100. Umtha wedolo
 101. "Ukuzalwa wedwa ngumlu wanyama"
 102. Ngumtya nethunga
 103. Ukuzenza akunje ngakwenziwa
 104. Uyakulila ngasonye uxel'inkawu
 105. Yinjece yabantu ababini
 106. Yindaba yemilowo
 107. Ngumthi nexolo
 108. Oxhel'eyakhe akabuzwa
 109. Inkaw'ixingetyeni
 110. Ngamaphuth'ahlathinye
 111. Unyawo lwemfene
 112. Ixhama litolwe ngabaThwa
 113. Iinyosi zibenza zibutya
 114. Impuku ayivalelwa neempuzi
 115. Ikhikhizela lihlum' esiqwini