Iphepha Elingundoqo

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

This is the Xhosa language Wikipedia, which currently holds 390 articles.

If you speak isiXhosa then you can make it. Go ahead - and start working on your Encyclopedia. (Please Log-in or Create an account first)

Siyacela, mawethu, niwuhloniphe lo msebenzi. Musa ukubhala ngesiNgesi okanye isiBhulu apha. Siyavana?

ngesiXhosa qhâ !!