Jump to content

IPhondo laseMpuma-Koloni

Livela
Mpuma-Koloni
Eastern Cape
iKhapitali iBhisho
iDolophu enkulu iBhayi
Premier Oscar Mabuyane
Area
 – Total
Ranked : 2nd
168 966 km²
abaNtu
 – Bonke (2014)
 – Density
Ranked : 3rd
6 786 900[1]
39/km²
Ulwimi isiXhosa (78.9%)
isiBhulu (10.6%)
isiNgesi (5.6%)
Tshintsha

IPhondo laseMpuma-Koloni lelinye lamaPhondo oMzantsi Afrika. IKomkhulu yalo yiBhisho.

Injengele esesihlalweni ukususela ngowamawaka amabini anesithoba (2015) nguPhumulo Masualle wombutho ophethe isizwe iAfrican National Congress, iANC ngamafutshane.

Inani labantu abahlala kulo liqikelelwa kuma – 6.786.900.

Iilwimi ezithethwa koluPhondo zimi ngoluhlobo: isiXhosa (78.9%), isiBhulu (10,6%), isiNgesi (5,6%) kwakunye nesiSuthu. Kumagorha athi awela edabini kwiimfazwe zokulwela umhlaba weMpuma Koloni singabala iingwevu zakwa Phalo ezifana no Hintsa, uNgqika, uNxele, uMaqoma no Sarhili, babe ziinkosi zesi sizwe.

IMpuma Koloni ikwalikhaya lamaqhawe omzabalazo wenkululeko afana no Robert Sobukwe, uNelson Mandela, uGovan Mbeki, uRaymond Mhlaba, uThabo Mbeki, uChris Hani, uWalter Sisulu, uClerence Makwethu, uKaiser Matanzima, uSteve Biko nabanye abaninzi.

Kulapho kukho khona iCofimvaba indawo ekwazalelwa kuyo uSibusiso Zonke kunye noChris Hani.

Zininzi iindawo esingazikhankanya ezizidolophu zabantu abaziwayo jikelele ezikolu phondo.

IMpuma Koloni luphondo oluneentlanga neenkolo ezininzi, nabantu abane nkosi ngenkosi ngobobuhlanga babo njengama Gcaleka, ama Rharhabe, abaThembu, amaBomvana, ama Hlubi, ama Mpondo, aba Thembu, ama Gqunukhwebe, ama Bhaca, ama Mfengu nama Mpondomise.

Uluhlu lweendawo eMzantsi Afrika iFulegi laseMzantsi Afrika
iFreyistata | iRhawuti | Mntla-Koloni | Ntshona-Koloni
KwaZulu-Natala | Mpuma-Koloni | Limpopo | Mpumalanga | Mntla-Ntshona
  1. http://beta2.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022014.pdf