Nelson Mandela

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Nelson Mandela

Nelson Rholihlahla Mandela (1918—2013)

Rholihlahla Dalibhunga. UNelson Rholihlahla Mandela wazalelwa eQunu eMthatha wakhulela khona. UNelson Mandela wazalwa nguNosekeni Fanny kunye noGadla Henry Mphakanyiswa. Wafunda kwidyunivesithi yaseFort Hare eseMthatha nedyunivesithi yaseWitwatersrand apho wayefunda ezomthetho khona. Abantwana baka tata uNelson Mandela ngu Mandela Thembekile, Makgatho ,Lewanika ,makaziwe,maki zenani, zandiswa, kunye no jonisa Z. Machel (isizanina).

UMandela wayevalelwe kwisiqithi saseKapa (eRobern Island) iminyaka elinamashumi amabini anesixhenxe apho waye silwela khona inkululeko. Waye wakhululwa ngomhla we-11 kweyoMdumba ngo-1990. Waba nguMongameli wokuqala omnyama kweli loMzantsi Afrika. Waqala umbutho i ANC (African National Congress). Utata uNelson walwa ingcinezelo eMzantsi Afrika.Utata uNelson Mandela wayene qabane lakhe uWinnie Madikizela Mandela .


Mandela, +- 1937
Mandela