Nelson Mandela

Livela
Jump to navigation Jump to search
Nelson Mandela
Mandela, ~1937
Mandela

Nelson Rholihlahla Mandela (18 Eyekhala 1918— 5 Eyomnga 2013)

Rholihlahla Dalibhunga. UNelson Rholihlahla Mandela wazalelwa eQunu eMthatha wakhulela khona. UNelson Mandela wazalwa nguNosekeni Fanny kunye noGadla Henry Mphakanyiswa. Wafunda kwidyunivesithi yaseFort Hare eseDikeni nedyunivesithi yaseWitwatersrand apho wayefunda ezomthetho khona. Abantwana baka tata uNelson Mandela ngu Mandela Thembekile, Makgatho, Lewanika, Makaziwe, Maki Zenani, Zandiswa, kunye no Jonisa Z. Machel (isizanina).

UMandela wayevalelwe kwisiqithi saseKapa (eRobben Island) iminyaka elinamashumi amabini anesixhenxe apho waye silwela khona inkululeko. Waye wakhululwa ngomhla we-11 kweyoMdumba ngo-1990. Waba nguMongameli wokuqala omnyama kweli loMzantsi Afrika. Waqala umbutho i ANC (African National Congress). Utata uNelson walwa ingcinezelo eMzantsi Afrika. Utata uNelson Mandela wayene qabane lakhe uWinnie Madikizela Mandela, futhi kamuva khulu uGraca Machel.waze waswelekakunyake ka 2013 kwinyanga yommga wangcwatyewa kwidolophu yakhe qumbu kuthe emva kukuba esishiyil

e Kwazophnaye wasuka eskhundleni kwazophatha u Jacob zuma Nate wasuka ngoku siphethwe Nguyen ramaphosa isizwe sethu sixakene ne ntsholongwane I covid19atha utabo Mbeki