IsiXhosa

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Inani yabathethi yesiXhosa eMzantsi Afrika: abantu abathetha isiXhosa ekhaya.   Template:Legend Template:Legend Template:Legend  Template:Legend Template:Legend Template:Legend
Ibali Xhosa

IsiXhosa lolunye lweelwimi zaseMzantsi Afrika ezingundoqo nezaziwayo. Sithethwa ngabantu abaqikelela kwi-7.6 sezigidi okanye i-18% lwabemi baseMzantsi Afrika luphela, ngakumbi kwiphondo leMpuma Koloni neleNtshona Koloni eMzantsi Afrika. Kwimbali yakwaXhosa sinamaqhawe ngamaqhawe kwimiba emininzi. Sinabo ababhali besiXhosa abathi baqaqamba ekunikeni imbali eyiyo ngoXhosa beyinika ngesiXhosa. Zininzi ke iingongoma abanyathela phezu kwazo aba babhali.

Njengazo zonke iilwimi zesiNtu, isiXhosa lulwimi oluhambisana kakhulu nezandi ezenziwa ngamagama. Oko kukuthi amagama abhalwa ngokufanayo nqwa angabizwa ngeendlela ezingafaniyo (ukuwa nokunyuka kwentsholo eyenziwayo xa kubizwa lo magama); namagama abhalwa ngokufanayo angaba neentsingiselo ezingafaniyo. Ngamanye amazwi isiXhosa sisebenzisa amaqabane kunye nezakhi ngokohlobo oluthile olwenza intsingiselo nemvakalo yamagama afanayo nqwa ingafani. Okona kubalulekileyo nangakumbi kulwimi lwesiXhosa kukuba lusebenzisa iziqhakancu, u-x, u-c, no-q.

Udumo lwesiXhosa lubonakala kumhobe wesizwe saseMzantsi Afrika, UNkosi sikelela iAfrika, owabhalwa nguEnoch Sontonga nowaye ngumXhosa ngokokuzalwa. Kwalona igama lolwimi lunesandi u-x. UMama uMiriam Makeba owayeyimvumi yaseMzantsi Afrika, walusasaza udumo lwengoma ethi "Igqirha lendlela" ebhalwe ngesiXhosa. Loo ngoma idume ngokuba nezandi/neziqhakancu u-q, u-gq no-ngq.

Lona ke ulwimi lubhala ngesiLatini, lunefonetiki nolwimi ulufundiswayo ezikolweni, koonokholeji nasezidyunivesithi.

Ulwimi lwesiXhosa kukuphela kolwimi lwesintu olufundiswa esikolweni eMpuma Koloni. Umzekelo: nangona amaMpondo ethetha isiMpondo, amaBhaca ethetha isiBhaca ngokuthi ayatshefula, nabanye abantu bethatha iilwimi zabo, kodwa xa kusiyiwa esikolweni, lunye ulwimi lwemveli olutitshwa ezikolweni, sisiXhosa. Zohluka-hlukene iintlanga zaseMpuma-Koloni. Kukho amaMpondo (utata uOliver Tambo uliMpondo, Kukho abaThembu (utata uMandela ungumThembu), amaBhaca, amaMpondomise, amaMfengu, amaRharhabe, amaGcaleka, amaNgqunukhwebe kunye nezinye izihlakani. Loo nto eye yadala ukubakho kwesiXhosa seengingqi.

Commons-logo.svg Xhosa language