IKhemistri

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

EKhemistrini ngamachiza ethi yenziwe ngokungahoywa okanye ngocwangco injongo ikuku lolonga umzimba nokunika ulonwabo kwabo babandakanyekayo. Ezemidlalo zisenokunzwelwa ukuphiswano, apho lowo uphumeleleyo athi abonakale ngomvuzo lento iye idinge ubuchwepheshe ingakumbimbi kumabuquka naleyo idlalwa ngabantu nganye nganye, ukuya kutsho kuleyo idlalwa ngamakhulu abantu ngaxeshanye,benagamaqela okanye bezimele ngenqayi elangeni.Eminye engasebenzisi mangla enjenge midlalo yebhodi kunye neenkasi nayo nbanga aphezulu.Iindidi zemidlalo ekhoyo ingamakhulu ngamakhulu,kuquka naleyo idlalwa ngabantu nganye nganye, ukuya kutsho kuleyo idlalwa ngamakhulu abantu ngaxes yebhodi kunye neenkasi nayo nbanga aphezulu.Iindidi zemidlalo ekhoyo ingamakhulu ngamakhulu,kuquka naleyo idlalwa ngabantu nganye nganye, ukuya kutsho kuleyo idladlalo ziquka yonke into esebenzisa amandla ethi yenziwe ngokungahoywa okanye ngocwangco injongo ikuku lolonga umzimba nokunika ulonwabo kwabo babandakanyekayo. Ezemidlalo zisenokunzwelwa ukuphiswano, apho lowo uphumeleleyo athi abonakale ngomvuzo lento iye idinge ubuchwepheshe ingakumbimbi kumabuquka naleyo idlalwa ngabantu nganye nganye, ukuya kutsho kuleyo idlalwa ngamakhulu abantu ngaxeshanye,benagamaqela okanye bezimele ngenqayi elangeni.Eminye engasebenzisi mangla enjenge midlalo yebhodi kunye neenkasi nayo nbanga aphezulu.Iindidi zemilwa ngamakhulu abantu ngaxeshanye,benagamaqela okanye bezimele ngenqayi elangeni.Eminye engasebenzisi mangla enjenge midlalo yebhodi kunye neenkasi nayo nbanga aphezulu.Iindidi zemidlalo ekhoyo ingamakhuanga aphezulu.Iindidi zemidlalo ekhoyo ingamakhulu ngamakhulu,kuquka naleyo idlalwa ngabantu nganye nganye, ukuya kutsho kuleyo idlalwa ngamakhulu abantu ngaxeshanye,benagamaqela okanye bezimele ngenqayi elangeni.

Eminye engasebenzisi mangla enjenge midlalo yebhodi kunye neenkasi nayo ngamanbanga aphezulu.Iindidi zemidlalo ekhoyo ingamakhulu ngamakhulu,kuquka naleyo idlalwa ngabantu nganye nganye, ukuya kutsho kuleyo idlalwa ngamakhulu abantu ngaxeshanye,benagamaqela okanye bezimele ngenqayi elangeni.Eminye engasebenzisi mangla enjenge midlalo yebhodi kunye neenkasi nayo nbanga aphezulu.Iindidi zemidlalo ekhoyo ingadlalo ziquka yonke into esebenzisa amandla ethi yenziwe ngokungahoywa okanye ngocwangco injongo ikuku lolonga umzimba nokunika ulonwabo kwabo babandakanyekayo. Ezemidlalo zisenokunzwelwa ukuphiswano, apho lowo uphumeleleyo athi abonakale ngomvuzo lento iye idinge ubuchwepheshe ingakumbimbi kumabuquka naleyo idlalwa ngabantu nganye nganye, ukuya kutsho kuleyo idlalwa ngamakhulu abantu ngaxeshanye,benagamaqela okanye bezimele ngenqayi elangeni.Eminye engasebenzisi mangla enjenge midlalo yebhodi kunye neenkasi nayo nbanga aphezulu.

Iindidi zemimakhulu ngamakhulu,kuquka naleyo idlalwa ngabantu nganye nganye, ukuya kutsho kuleyo idlalwa ngamakhulu abantu ngaxes yebhodi kunye neenkasi nayo nbanga aphezulu.Iindidi zemidlalo ekhoyo ingamakhulu ngamakhulu, kuquka naleyo idlalwa ngabantu nganye nganye, ukuya kutsho kuleyo idlalwa ngamakhulu abantu ngaxeshanye, benagamaqela okanye bezimele ngenqayi elangeni. Eminye engasebenzisi mangla enjenge midlalo yebhodi kunye neenkasi nayo nbanga aphezulu.Iindidi zemidlalo ekhoyo ingamakhulu ngamakhulu,kuquka naleyo idlalwa ngabantu nganye nganye, ukuya kutsho kuleyo idlalwa ngamakhulu abantu ngaxeshanye,benagamaqela okanye bezimele ngenqayi elangeni.Eminye engasebenzisi mangla enjenge midlalo yebhodi kunye neenkasi nayo nye amaxhesha kuthiwa zezemidlalo,kodwa imidlalo yaziwa ngokusebenzisa amandla nangokubuchwepheshe bomzimba.

Imidlalo ilzeni bafunda khemikal.