Samuel Edward Krune Mqhayi

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Amagqabantshintshi okukhula kwakhe[tshintsha | edit source]

USamuel Edward Krune Mqhayi ngumbhali weencwadi nemibongo yesiNtu eliqela eyaziwayo nethandwayo kakhulu ngabantu.Wathi wazalelwa kwiNtili yeTyhume, kwaGqumahashe ngomhla wokuqala kweyoMnga ngomnyaka wamawaka alishumi elinesibhozo namashumi asixhenxe anesihlanu (1 Disemba 1875).Ukhule engumfana okrelekrele nosithandayo kakhulu isikolo. Uthe xa enethoba leminyaka wayokuihlala nomalume wakhe, uNzanzana Mqhayi, kwiilali zakuKhobonqane, kuCentane. Apho ke ufike wafunda kakhulu ngamasiko, iindlela zesiNtu nehlobo ephila ngalo imiDaka yakowethu. Ebehamba iinkundla zakomkhulu efunda lukhulu ngamasiko. Nothando lwakhe lokubhala ke luvele ngeli lixa kuba ebethi naxa esalusa namanye amakhwenkwe athi akubona incwadi okanye iphepha elibhaliweyo alichole alifunde. Wakunonophela ke ukubhala ekuxabise ngolona hlobo lumangalisayo de wayokuqabelisa amabanga akhe ophakamileyo emfundo, waqeqeshelwa ubutitshala eLovedale, eDikeni. Uxelenge kwalapho eLovedale njengomhlohli okwethutyane ze wemka wayokuxelenga kwelaseMonti. Nangona wayehlohla nje okaMqhayi wayengayithando kuyaphi imfundiso yaseNtshona, ebethelela ngamandla ukufundiswa kwembali yabaNtsundu. Uqale ukubhala ngokuthi emana ethumela amanqaku kwiphephandaba lesiXhosa, IZwi Labantu. Amanqaku akhe okuqala aquka abe “Ngelizwe lamaNdlambe” nango “Ntsikana” namanye aninzi. Waziwe ngabaninzi nje nge "Mbongi yeSizwe" njengoko ebongwa ngumfo kaJolobe kwincadi yabafundi bebanga leshumi, u"Vukani Madoda Kusile". Emva koko ubhale uthotho lwemibongo kunye neenoveli ezakhayo nezizele ziimfundiso. Umqulu wakhe wokuqala wemibongo obizwa "Imihobe nemiBongo" uphume ngowe- 1927 uquka kuwo nomhobe weli uNkosi sikelel'iAfrika [1].

Ulandulele eli ngomhla wamashumi amabini anesithoba kweyeKhala ngomnyaka wamawaka alishumi elinesithoba namashumi amane anesihlanu (29 Julayi 1945)ze wayokubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela kuNtab'ozuko kude kufuphi, eQonce. Ushiye ngasemva uthotho lwemiqulu neemfundiso eziyokuhlala zingumzila ongenakulibaleka noyakulandelwa zizizukulwana nezizukulwana eziNtsundu.

References[tshintsha | edit source]

External links[tshintsha | edit source]