AmaXhosa

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Xhosa-children.JPG

AmaXhosa (isiNgesi: Xhosa people) — AmaXhosa ngabantu abathanda amasiko abo kakhulu. AmaXhosa akholelwa kuQamatha,uThixo wamaXhosa. Zikho zininzi iintlanga eziyeleleneyo esixhoseni ezifana namaMpondo,amahlubi.

isiXhosa lulwimi oludala olwaluthethwa mandulo phaya kwindawo ezithile eTranskei kwakunye nase Ciskei. Xa kungoku ke ezo ndawo zaye zadityaniswa zakhupha le nto kuthiwa yi Mpuma-koloni. AmaXhosa ngabantu abawathanda kakhulu amasiko ndibala ulwaluko, intonjane, isiko longeno kwakunye namazila. Uyakubabona beqabe imbola bemhlophe begaxele benxibe imibhaco kuxhentswe kube yiloo nto uqonde heyi! akumandanga pha konwatyiwe. Nanga amantombazana etsho ngaloo mabele nawe tyhini! abile abaleke amanzi kanti ayangqungqa. Mhle umXhosa tyhini! ndiyakuxelela. Ubokhe umamelisise unkosi sikelela iAfrika uve nje esasiqingatha sesixhosa umamele laa ntsholo itsho phaa uqonde tsii ndiyazingca ngobuXhosa bam. uthi xa sewumamele amakhwenkwe etshila, exhentsa, etyityimba mfondini! evuyela enye yawo xa isiya ebudodeni uqonde ukuba utyiwa yimincili nawe uphakame ungqiyaze kwedini! Intle into engumXhosa, nob'incinci nob'indala intle iyafana makwedini.

Xa ndisaleka umsundulu kulentetho ingasentla, mandigqabaze ndixele umgqakhwe usidlilifa. AmaXhosa kaloku eyonanto ebangela uba abengathi akude kwizinto zakwaNtu ngokwenza kukuba akadumanga ngemayeza okanye ngokwembatha izikhumba njengamaZulu. Amangesi angene ngeKapa zaqala iimfazwe namaXhosa ekunye namaKhoi (abaThwa), badudulwa ngamaNgesi bathi ngenxa yezixhobo bohluleka kodwa belwile zaze ezinye iiNkosi zama nabeLungu zanikezela ngezizwe zazo. Uba uyaqwalasela ufumanisa ukuba ezi ziduko zikumaZulu nakumaSwati ikwazizo ezi zikumaXhosa. Lonto ikuxelela mhlophe ukuba sisisizwe esinye sabaNguni esaqhekezwa ngamaNgesi kwathi ngenxa yokunyoluka kwezinye zeenkokheli zethu sajikelana sodwa. AmaNgesi athe ukusahlula kwawo emka nemfuyo yethu, kwakho noNongqawuse owasihlwempuzelisayo saphela sisebenzela wona. Yiyo lento saphela sineziduko (clan names) ezahlukileyo kwifani (surnames). Uba ujonga amaZulu namaSwati, ukuba isiduko nguDlamini (Dhlamini) nefani ikwanguDlamini (Dhlamini). AmaXhosa athe esakuqeshwa ngamaNgesi athi amaNgesi anikwazi ukuba ngooDlamini nonke, ngubani igama likayihlo (utatakho) uthi nguThemba, athi unguSipho Themba, njalonjalo kodwa ekuqaleni sonke ifani zethu neziduko yayinto enye. Ndithetha nje mna ndinguZwane, uMangethe kodwa ikhaya liseCala ngokomlando sisuka emaSwatini nakwaZulu, injalo ke into yomnombo. Sonke sisuka emantla eAfrika, kudala ke iAfrika yayisaziwa ngokuba yiEgypt neEthiopia, ngawo omabini amazwe ayosaziwa okanye ayenamagama, yiyo lento xa kwizibhalo kusithiwa Egypt/Ethiopia yazi uba kuthethwa ngathi. Ukwahlukana kwethu kwaqala emva kokufa kukaKumkani uZwide owayekhokhela isizwe samaNdwandwe, owayenomusa, kuthe kusakuphatha uKumkani uShaka wazilwisa zonke izizwana waziguqula wazifaka phantsi kwesizwe samaZulu. Nangoku abantu abaninzi bacinga ukuba isizwe samaZulu sasivele sisikhulu kanti kunamaNdwandwe, amaHlubi, oGasa, amaNgwe nezinye izizwe ezinobukhosi bazo pha phantsi kwamaZulu.

Esethu isizwe sooZwane sagqityezelwa nguSomtsewu (Shepstone) ukuze sibhacele eMpuma Kapa safika sabizwa ngokuba singamaMfengu. Inyaniso mayithethwe ukuba izizwe ezifana namaSwati, abeSuthu, amaNdebele, nezinye iMfecane yazidungadunga, besuka abeSuthu into zoKumkani Moshoeshoe zayokuzimela ezintabeni (Lesotho), zesuka izinto zoDhlamini zaya kulendawo iyiSwatini zadudulwa ukusuka eNgwavuma.

Esuka amaNdebele ayotshona kwaBulawayo (Zimbabwe), oGasa baya eMozambique. Ininzi into esingayithetha ngomnombo wethu ntonje abantu bayoyika ukuthetha phandle kuba besoyika uba izizwe ezithile zingabalwiswa. OoNyana bethu sibanika umva wesandla kuba sikhongozele isonka neqhosha elingenantunja kwabo izizwe zabo namhlanje zizibona zikwindawo ezibhetele kunathi.

Kanti ke ngesizingomba isifuba sibeneqhayiya lokuba ooKhokho bethu zange banikezele kubelungu kanti ke nezozizwe ezintsundu eziphambili ngoku zasinqoba kuba sasizizizwana ezinoxolo nobuntu singafuni mfazwe. Eyonqulo lukaThixo indima yeyenye imini, okwangoku manditshaye kuba inqawe yam sele izicimele ifuna ukuqongqothwa!