AmaXhosa

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Xhosa-children.JPG

AmaXhosa (isiNgesi: Xhosa people) — AmaXhosa ngabantu abathanda amasiko abo kakhulu. AmaXhosa akholelwa kuQamatha,uThixo wamaXhosa. Zikho zininzi iintlanga eziyeleleneyo esixhoseni ezifana namaMpondo,amahlubi.

isiXhosa lulwimi oludala olwaluthethwa mandulo phaya kwindawo ezithile eTranskei kwakunye nase Ciskei. Xa kungoku ke ezo ndawo zaye zadityaniswa zakhupha le nto kuthiwa yi Mpuma-koloni. AmaXhosa ngabantu abawathanda kakhulu amasiko ndibala ulwaluko, intonjane, isiko longeno kwakunye namazila. Uyakubabona beqabe imbola bemhlophe begaxele benxibe imibhaco kuxhentswe kube yiloo nto uqonde heyi! akumandanga pha konwatyiwe. Nanga amantombazana etsho ngaloo mabele nawe tyhini! abile abaleke amanzi kanti ayangqungqa. Mhle umXhosa tyhini! ndiyakuxelela. Ubokhe umamelisise unkosi sikelela iAfrika uve nje esasiqingatha sesixhosa umamele laa ntsholo itsho phaa uqonde tsii ndiyazingca ngobuXhosa bam. uthi xa sewumamele amakhwenkwe etshila, exhentsa, etyityimba mfondini! evuyela enye yawo xa isiya ebudodeni uqonde ukuba utyiwa yimincili nawe uphakame ungqiyaze kwedini! Intle into engumXhosa, nob'incinci nob'indala intle iyafana makwedini.