AmaXhosa

Livela
Jump to navigation Jump to search
Xhosa-children.JPG

AmaXhosa (isiNgesi: Xhosa people) — AmaXhosa liqela labantu baseMzantsi Afrika elifumaneka eMpuma Koloni . Aba ngabantu bamasiko nezithethe . Bohlulwe ngokweziduko (Clan names) kunye nezizwe ezahlukeneyo . Izizwe abohlulwe ngazo ngamaGcaleka , amaRharhabe , imiDange kunye namaNdlambe . Kukho nezinye izizwe ezifumaneka kumaXhosa ezo ngabaThembu, abakoBhosha kunye namaMpondo .

Igama elithi isiXhosa okanye igama lamaXhosa lithathwe kwiKumkani yamaXhosa eyayibizwa ngokuba nguXhosa. Yona eligama yaliphiwa ngaBathwa ababesaziwa njengabantu bokuqala . Ngokolwimi laBathwa eligama lithetha ubungqongqo , ubundlobongela kunye nokucaphuka . Emva kokuthiywa kukaKumkani uXhosa kwatsho kwakho iqela labantu elibizwa ngamaXhosa kwaye elithetha isiXhosa.

AmaXhosa aphuma emaphandleni ayesakuba yiTranskei kunye neCiskei . Amanye ohlukana kubantu bakwaNguni kwimfazwe eyaye yadaleka eyayibizwa ngokuba yiMfecane . Nabo abo bantu babohlukene kwanguni ikwangamaXhosa kodwa isiXhosa abasithethi ngendlela efanelekileyo kwaye babiza iziduko ezohluka-hlukeneyo futhi baphuma kwizizwe ezahlukeneyo umzekelo : amaMfengu , amaBhele kunye namaZizi .

Aba bantu babizwa ngamaXhosa baneenkolo kunye namasiko . Basebenzisa amabali ukuze basombulule iingxaki zabo. Bakholelwa kuQamata . Ngokwesiko lawo izinyanya zawo ezingooyise mkhulu ababhubhayo zisebenza ukubakhusela . Amaphupha adlala eyona ndima inkulu ukuze umXhosa adibane no Qamata .


Kanti ke ngesizingomba izifuba sibeneqhayiya lokuba ooKhokho bethu zange banikezele kwabamhlophe kanti ke nezozizwe zintsundu ziphambili ngoku zalwa zaphumelela kuba yayizizizwana ezinoxolo nobuntu kwaye zingafuni mfazwe.

" Inkaba yakho iphi ?" lombuzo amaXhosa adla ngokuwubuza xa efuna ukwazi ngemvelaphi yakho , umnombo wakho ukutsho , ikhaya , uzalwa ngubani ? , yena ezalwa phi ?

Eyonqulo lukaThixo indima yeyenye imini, okwangoku manditshaye kuba inqawe yam sele izicimele ifuna ukuqongqothwa!