Jump to content

EGoli

Livela
EGoli
eJohannesburg

iGoli sisisixeko esiseMzantsi Afrika. Likomkhulu lePhondo laseRhawutini. Esi sixeko saafunyanwa ngomhla wesi-4 kweyeDwarha, ngo-1886 kwaye inentengiso ekukhuseleko oluphezulu kwezentengiso, nto leyo eyenza okokuba ine yeyona inentengiso enkulu kwi-afrika iphela.

Izakhiwo zaseGoli zezona zakhe zande e-Afrika, i-Carlton Centre (inamabali angama-50) nekusesona sakhiwo sakhe saside, isakhiwo eside saseHillbrow (esibude bungama-270 metres, or 90 stories). Igama lesiteketiso lesi sixeko kuthiwa yi-Goli, nto leyo ethetha okokuba "yindawo yegolide". iiphecenti ezingamashumi amane zegolide yehlabathi ifunyenwe apha. Iziko lasegoli eligcina izilwanyana laafunyanwa ngo-1904, kwaye ngokwembali, belisoloko liphantsi kweliso likwalawulwa sesixeko saseGoli. Ligcine amabhere amabini kuphela e-Africa. Igoli eli alibonwa njengeziko lokutyelela apha eMzantsi Afrika, koko libonwa njengesixeko sokushishina.

Igoli linemozulu etshinatshintayo.

uNelson Mandela walishiya eli phakade elapha eGoli ngomhla wesi-5 kweyoMnga ngo-2013, eneminyaka engama-95 ubudala. Wayewongwe ngembasa "yokukhululeka kwesi Sixeko".