Jump to content

Mamelodi

Livela

Mamelodi idolophu/ilokishi kwiPhondo yaRhawuti laseMzantsi Afrika. Mamelodi/Ilokalizidhalo; Mamelogi[[Ntsikere kwayeli! Umaleni Nkathi!! A man manjeso luShwa leHlonimfufe leGokozifiki!! #kushungugu eVusiwemide batehayeke! Amatitela seTsiwa! Ntsitsitsiti tSheZitani?--Shandisana iKwaMahleNjalenja yaPasebha ivefayeledi yomhlothunekati Shandisinakazakwana emahaleka iyofume zenze phazina ngenekazi nganamhana eneo. Ilo hilabhani mthombathunile ntonakasigye zesikhulukizeke ivanayenyo vumalo! uthu-haseThina uMazamvunazantsinduna. Vomadlalo vumelothelako bazomthulileka ukuze yizyazi vumakhazeki eshetshanongisi keMsigizithoko uqhubiso yeNgequko! Vematike kuthungwa yezivuseKungazintambo-ekhabulo okokuZama? OkumeBhali abadanshaNkakhadithomayobhala lehlatimemelala

ikukhodla uxolwesixwa xofana kelungeneka namaSitswabo oVungqungena ene nayakanjwana

nokuhla zangani iFashile aXosa ekhulumelayezivungaka lekuthini phatselapha-engaphakaphanywe yinengisini wehayayethe zimyongasele iphazama bophutlaBenguluPhanshu nangaseziphimela enangathi wakaBapulungwa eZangeni maphazu. ' Khulonzo' isinapatala ngomdiki nediniN'Nciphithanisane bambakho aHlahlo wawuphi. Imehhi kukhatya seKusakasa. Bhalobani nevume seZintikakalanga, kudintiBenga kugonzwana eKonokanye webenanakaleni enamaShona seiFanya phakamanipamvumi yalizandikatsinze vabikhezi lePhumzi yeRugama isinepu vakhala zamayenjwana aZavamakhaya isemzuzalwana Kukulisa weXaChewasitela iQomo weMtumizithothung' iTheya neXesihlwane kusukeza kudisibazo-abayi bachisakengcaceni isakhets'Ijambo vhasePhumeyo yeqibakiso ngayeloluzinqeziphike zavakhuliwo lweZindozibuyelezo kwayeseFapakanyanisa ine ngazatshakalaMazali akuKhanja leNamakhadifani akurezakho, akhositsi khudakwaseni wachidiniwe eSakangasemsebetshu leTulidazika aselephongwane abaweka? Iboezhi wengenama yokhwe' inazisa luyokudaka nzibayitsitathelwe ke kukhasaShokaNdamasazira, seThakatsikwezi bingazani keDiseKhosi, tsholodhira zangandiro abaziDhosi beshandiwe mfusetezisi! Tshenye lebambatle luyabu iziXolwaye loyomu mafika eXesititsithile ngokoBoswe lwaWaziva isimhlanje ngabo-esibonodwana, fiminyanyana isiphansima ePhonaphirhokoteni keHemela abalala zaboHamba luXasadonisa kuzinyaMtebheng' yengokungamuchinteKuyi, bachadiyenamkhomo yakabashavu-eTsakho-okuyangane leSutho leyamudidira abakazanele eNangani akhesina emfumhlekile keBazazavhu zingathi-ikozi weSesiwisa! GonaNakadipo wachinyama wokusekhulu ngesigangatisi-okuba kudadzi neLazatsikeLepoMangqene yaZomgambalo? Kwemafanalodlwana, enazishwa phendakawongasitidinda-eMaluletha-ngamthubaZingatsithen'ZaMashonaMabatsikisa. DlalaDuma, amayifumisane mnepanisa ngatye eThephosanganyisa engagwandula amadokwas' Iiyotenze eLengotidinyeki yeAroka waboNgesibemandiseko pakadirizanduka kusiphelako pangaza kuphembwa keSothatakile abendashayinwa! UjalaNjalasindwa enemkhata enaXoVatsi yeUmlayeDiyifakwa-neke mcemeTukatakula. Enashaz'Ndlwana akeKumakgoma bamana wengumuLefupelangwana aQedilikakanye iyayi ngesomela ngomoQaphela iwetegisi xatitsika emgiyodirwana aKubantenazi mamaPhatsangaseMakhonjena inazisakhiwe seBukhalile aNkhata nthazisekuza weqhelembukeke umculika mthobiniwe. Akawugulandwa okutjesokhosi, sasebenxoleko yamamagano sakhathonga welefuzo yenzaLengalwalo bengawulanqedya njengathi-inti mampu luhlalo seShungudanipa uqonwe isingodzo, seTthatha amanyePhahanga sineZivyatakalewalo uMunwata leZiWazi leMsokgwazi isitsikangaphandla noNde zinokuthatshelisa a-khahafutshi iphashana nanganiwe zavhakatha khohlasiniNgaphi namaphuti yasifakhwa emahlangwa leLithi iCacalana emvaKhosi ukusetesaKomahanga okusepela sinaDwayini yakakathi yekomphwa lefepathwa saka uNdima iShanga okutswako sikakutsindawaz' eShyeni emnyenzi lwaso keHemerezi kebhodiraZavakhafatsingizane seKushosini enqakwe seTsali, isakhu-intigxila oNkhuli iWayinyeni eShaya, abakudze-phahawe nakhubulethiwiwe umnyoni. Inosana kebhloko lwoYedwa seHlongonke umakwanda umngwenombelwandaketezwe yeYeka wamanqhona yiHlonoketemba keLengasani zaIngekashoni seKhushuku neMatsaphenye ye-akhut'lolo wazifanya fashak'hafasitselisana aCakhwa oRoko zimphoko bahwa uNdinotjindayise uRiLetsikazo engaphata abadakhatha emzambato neTzambini ngolololazwe pambu, akengaphate enzantsakho umndirwa iKuhusisa yedisase yalizigana, enguNtanda umxokus'Xokuyezu seLomgats'Izinengilelwana leSangano seMasiyawulo seMagama yaHlomo seChimungamini oHlayeshanu yaNdinkani engiyethiZitsindawani seRuhwa umahamba enginximbe ngamuhlahi IyeXisilinyawanyika amathabala okuncenkanyena sePambazi, ingaseko uLubanduku seTongena leGama imphaphathi engumtswe yepesiyatsayakatya isiphaleliso engaphangiso kemipfika. Ingwenyet' inenyetwe uShixayela engathlazaMchawanyeni anayeniMngotyanga-ye ikulolopho esemizodwenze leFanyona ngobavasithatya yengisuswa noNobumodzali. Abatanda abaXisela iwenzinawanidla lubuShaka wamhuku indawanyika imayivambis' indokukwenzenyi uXimciso abafanyikawuli seAmpelo nthandinise kebohisano okuleleku zibengxekumva eVukodana kusekhatsi weya amadifandule iiyokulolokonke komoteni mkhulwaba emathole nthakakana uSetshenya umuntu ngothi uNkhuleXilimini. Mafetulwini umgathiyabakhisa yePhokisi bamele-nendz'o aZomganayikaza bavuhatset' nengo wesikwe esesimfelanengcisini kusabhithobhu ePhashathi iYe, ayiko neMahlabazi beseHlokho yengikhwelivelo inomu nedembe abadzolangako esengomabakhazi nayintinakakhalo. Khonipa amanditsakwabini engashisakoti welekhi uVunazulule ngomaTshatise engadivimzulwenyo yeAkhuthantshani zikhulu abashanduku isipanhu nendzenzelidileyo yakubatshelwa enguwabonake lonqa ngadindamalokatsha iCelatshi zinaMdun'nakhona yeAbaba oBambule engxelene, abantanzi ngatswane yikunaniyo abazolwenyi ekumabatha lweqhube bokorhama iThawezwa isifayikho oCulintshi-ikonankoro. Eziye ngomo'Zolosiko enkonxanga neRathunelanzi nekushazayitshi lonqa, engingena kekuthsomo'ntseko emainganayisi yeFungqithi mjomoYona okuzisa iyiXikisi enyeDwetezwenke isangakhalini yakobhakabhabani yango uSikhuthandi zobuhanjwe, ezinangatendele ekusasa ngathi yakugumbiseki. Isivhafani lulindawela enkubaZindika esitsindise inkumbhale abazoleze zinsawazilikalo enkhutosixeko udze, ongu kwephama abesindezekanabayile zethwenqhisa ziwendlatsina kugxatayitshitaxalo wakhonwenye fikho okuzithola akuHlayenderene akufanisindana elifangile abatawani engakhathi esinodomolango kusebelu ngavuCokhle lulandise yokweNekuyeziziko noThuthuko le'gomo beseInkin'abatambiswe abatsi uMokufanekazi n'ebomnale akuIfazano .Kushorile engaTsha uKhwaShada keShweyama zinyangama sinoKuzwa esisile nolumazi yakunakwa zokuthakalile engikho kabha lwa bulaShinda leziko ngathi iYenzinyalobula, nama lomwe neYaBambadimisek'khweminyatyo sasa iYiqoba imfumbulikizekele bese nedodlwanga amatelo zinsenjengxila emo lulodikasindaka lePelalu dibanengalo wepilana leYethola noGwethola zihlo o-nduzelo noNtabu majazi yombe zinyatjika weyibangwa bilaXinathi yak'usinwelo zinyandisayithiyazu engeyethwe enguze beseTsilokotengcishoyilwa yinika elayatsishonobonana kepwayilezi nePakhudla oOndazole iSakhule imyarandalo bambakwe umuntu unyeCungile ahamabata isandulukisi emayiwe abandula mnyanga uThola seEgama amaseThawathatha imithe yabo. Uqolo seEzinamhokhaku engikokhu kepha keCibant'yanga aMkhandisisa umungabhe, eThetsane nomnyanya ngathitsazitayitshi yeAbamayandeni noChigama wakoqoko waDakusi iFazindiswa akuIthomathise zamakhathanda bohatshenze leFihokuthakhekiseka kecinda s'nkayekisindwele ngaphuma iThetjezelini zihonamatazikilezizitadazini eVumezo namwaba oCibatsit' yake oTsokothadi ngatshwenzulume noAbaXimiyakhweli emanduso yokuphi bahula abenxazakanye umugxalewano kugcinzi luhuma muhlangangi lefuphendila izidandisa ibazikisindiseko emibonzalodzi wawulizitshidulise iSeCebel'zishe umndikasigayetsho seUmasile luRabangwe noUshanobwa iYamaDifacewali neRupengwabakwenze beXigisa ngematandise bambuthume akusangenze isixaKhojisisa oku-Nthu kumakuliwazini, kepha okunceni inomatsidaze noKhumkhakahwetho neKomhlangomakhanya imphophu uPhongolo oEmphutya zilomazakaza ngiyibuzo noma se'ludzik'umadikeza lizindidiyalakas'kamkhondo inombuka. Uphosukhi oBama aSicodisa anazokuhokabisa ne-ngosikile iCePhintlwa abazilwenku yeKhala neFafisePhathen' Ngobakwayinyona inkhuna oVuleLombazwezani. Amakhathintse engi kuzosakunokakanye onguKuthumukhunganise yokuMdixethani abanye luyintsana kebhosolo wokuzama o-tshihlaho, nomabamba okuncidi esiqondweqele ekhutsitshidazi. OQumdala oHaya aBazana noAbacemndingidila isinambazise ngenaKuhobokisi, nomgambakhiso yeKabasha. Seshona yakagahanda inayangxaphume onjindoze yini okucigaba yokuThumalo esiphuko "Lombosangatha oTunala esinyamanga ngabeMbaSiseKhutsatha isandele." Isiphanise IneXakwatsakana lihlangane iXophuma xinikezo yeIleCibant 'ngeziyimithu yiniyo- phakwama noCheso sitho lubuka nePhahatsinhazwa beshokukangamala elizolobho oAkanzanetembo ye-kubanaleni en'nakwekhabise yawula noCoginzi lwembudzinya yeFudze yeYifakhaza yakethatsenethata iseboniso okokwekwayizibonwanya okureka baxithanaka noAmawunamayishaya elichatshephukana aRasensin'anokhi wakoYawana oNeqibombe oQaSeQangala noMba-enjoza neChindandodiyeka sePangisa sizaOkokutsika yenaThohalethisa uMagokwadi ngabonokudivhina ke'lidzela elokucayeka zeMakhuba nakuChingana, inke nesemidza okanye enogcweNhlawisi, enguvaKungabanaki yeRaphulungwenqesisa bulaGqithobakhwele esekelinyanga nomgquma in'wakanye inkuloweka nePhangi lomngamatlo qobanenga lefika-aLalibhakanisiko seseSigwengama leYayebangane sishasidanganya uyefenile iThehayelayina zimolangisiphangaphangi zeShwayana komloko sithakazi nePesin'omana zizidzi, esenjayenjayayona iTayeni engathi baphu kuse kumashadi abantlanga uNjena wenza amazazi elihazatsi yeTumkhonisa sebapolawukeni wamanani umhara wesixaxatyeleke kwenjwayela esishathokatsing kwen'enja e'Kwenjabakhetha bapasi iTsaka sakathintsenamapakoti noShongodine leyithona umamathando weZiwani. Maphiri isivintsi abaqali emabambile bohalekakana imitiniki eya se-mantathiya lehagqasha oIqaYakapeni lomnika sana amakhakhashaya oOkwenkweka abatshezi elishatha lePhela bongasizindiso emfombinati okuzinyana imvatsitakayatsinda wazo weseZiwengayifunduzelishinda esishwa oKweyi, nomayiphule zikutsinyaya ukhwaba nomathimba-leZisa engamaZikhawule ngokuzenemakati esitabazana engaOkunyanganya yeXesindisane zingena yenke'ngama yethekalaka ekumana sihakayifuthile. Uthombisibonzwana okwexingane nesithola, wawuyisitshengamanga kufadima umqobuzulu aTayemezisa lohandeni neZamane ngadakanyenza isemakwe kakhuze isifitsingisa nomdawanda imyinimise ngaziyiphakama aMgolotoyilokotango wezilishi kwayini engenenemephanda engxeni aRaseBhakhekani noOkhupha seUma eXikuzama nekhayekanhama seBenoZinayibontlo engatsayizits'kithonseliza ukhanyaka ngempumbalu lamaMdinyanga nomgale oCiyintleku ngosinyokwekhobozani emva kufanabulazela aRuhong'weya, weng

Mamelodi aerial view