Jump to content

UMasipala weNgingqi iKumkani uSabata Dalindyebo

Livela
Place Code Area (km2) Population
Baziya 23601 179.46 13,737
Cacadu 23602 60.66 6,345
Coffee Bay 23603 0.86 295
Ebotwe 23604 186.95 15,939
Gcaleka-Ngchana 23605 4.54 309
Hagebe 23606 154.11 17,262
Hala 23607 90.10 10,140
Jalamba 23608 7.70 650
Jumba 23609 197.35 13,492
Masizakhe 23610 19.41 2,363
Matyengqina 23611 202.58 20,416
Mhlanga 23612 21.61 6,503
Mpeko 23613 99.30 26,202
Mqanduli 23614 9.61 2,357
Mqekezweni 23615 288.67 22,497
Ngqubusini 23616 5.05 558
Ngubezulu 23617 1.02 0
Nqabe 23618 242.02 23,962
Nqanda 23619 21.84 2,882
Qiya 23620 229.37 22,874
Qokolweni/Zimbane 23621 98.37 21,996
Rarabe 23622 23.37 1,542
Sithebe 23623 63.25 8,144
Tshezi 23624 115.34 14,377
Tshomane 23625 182.78 21,843
Umtata Part 1 23626 64.70 92,469
Umtata Part 2 23630 29.57 2,316
Upper Ncise-Kambi 23627 230.24 23,013
Xesibe 23628 113.33 15,094
Xongora 23629 72.52 5,659

uMasipala weKumkani uSabata Dalindyebo ( IsiXhosa: uMasipala wase King Sabata Dalindyebo </link> ) ngumasipala wendawo omi kumbindi wephondo leMpuma Koloni eMzantsi Afrika . Lo masipala uquka idolophu yaseMthatha noMqanduli . UMasipala weKumkani uSabata Dalindyebo ngomnye woomasipala abasixhenxe abakumasipala wesithili iOR Tambo .

UMasipala wengingqi iKumkani uSabata Dalindyebo wasekwa phambi konyulo loorhulumente basemakhaya ngo2000 ngethuba kudityaniswa imimandla yenguqu yaseMthatha noMqanduli kwakunye neyasemaphandleni. Lo masipala uthiywe ngegama likaKumkani Sabata Dalindyebo kuba indawo yakhe enkulu ibikummandla kwaye ebebonwa njengegorha elalwela inkululeko yaseTranskei noMzantsi Afrika.

Ubalo-bantu luka-2001 lohlule umasipala kwezi ndawo zingundoqo zilandelayo : [1]

Indawo Code Area (km2) Population
Baziya 23601 179.46 13,737
Cacadu 23602 60.66 6,345
Coffee Bay 23603 0.86 295
Ebotwe 23604 186.95 15,939
Gcaleka-Ngchana 23605 4.54 309
Hagebe 23606 154.11 17,262
Hala 23607 90.10 10,140
Jalamba 23608 7.70 650
Jumba 23609 197.35 13,492
Masizakhe 23610 19.41 2,363
Matyengqina 23611 202.58 20,416
Mhlanga 23612 21.61 6,503
Mpeko 23613 99.30 26,202
Mqanduli 23614 9.61 2,357
Mqekezweni 23615 288.67 22,497
Ngqubusini 23616 5.05 558
Ngubezulu 23617 1.02 0
Nqabe 23618 242.02 23,962
Nqanda 23619 21.84 2,882
Qiya 23620 229.37 22,874
Qokolweni/Zimbane 23621 98.37 21,996
Rarabe 23622 23.37 1,542
Sithebe 23623 63.25 8,144
Tshezi 23624 115.34 14,377
Tshomane 23625 182.78 21,843
Umtata Part 1 23626 64.70 92,469
Umtata Part 2 23630 29.57 2,316
Upper Ncise-Kambi 23627 230.24 23,013
Xesibe 23628 113.33 15,094
Xongora 23629 72.52 5,659

Ibhunga likamasipala linamalungu angamashumi asixhenxe anesibini anyulwe ngamalungu axubeneyo ngokomlinganiselo . Ooceba abangamashumi amathathu anesixhenxe bonyulwa ngovoto lokuqala emva kwesithuba kwiiwadi ezingamashumi amathathu anesithandathu, ngelixa amashumi amathathu anesithandathu aseleyo akhethwa kuluhlu lwamaqela ukuze inani lilonke labameli beqela lilingane nenani leevoti ezifunyenweyo. Kunyulo lomhla woku1 kweyeNkanga wama2021 i- African National Congress (ANC) yaphumelela isininzi sezihlalo ezingamashumi amane anesibhozo kwibhunga. Le theyibhile ilandelayo ibonisa iziphumo zolonyulo. [2]Template:Election results

  1. Lookup Tables - Statistics South Africa
  2. "Election Result Table for LGE2021 — King Sabata Dalindyebo" wikitable.frith.dev retrieved 2021-12-31