Desmond Tutu

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
UDesmond Tutu

{Nobelprize|Peace}}u-Archbishop Desmond Tutu (owazalwa ngomhla wesi-7 kweyeDwarha ngo-1931) litshalentliziyo laseMzantsi Afrika elilwela amalungelo abantu. Wathi wawonga ngembasa yoxolo ngo-1984 ngomsebenzi wakhe wokulwa nengcinezelo yomntu omnyama eMzantsi Afrika. UnguArchBishop wokuqala wamaTshetshi eKapa.

Ebutsheni bakhe[tshintsha | edit source]

UTutu waazalelwa eKlerksdorp, eTransvaal. Wathi xa aneminyaka eli-12 wafudukela eGoli nosapho lwakhe. Wayengumntu owayenqwenela ukuba ngugqirha esemncinci. Baza ke abazali bakhe boyiswa kukungabinazintsiba abakwazi ukumsa kwisikolo sokufundela ubugqurha, waza ke okaTutu wafunda kwikholeji i-Pretoria Bantu Normal watsho wangutitshala. Waafundisa kwisikolo semfundo ephakamileyo i"Johannesburg Bantu High" nakwisikolo i"Munsienville High" kwisixeko saseMogale.

Ngobomi bakhe[tshintsha | edit source]

OkaTutu wathi wazimanya ngeqhina lomtshato noNomalizo Leah Shenxane ngomhla wesi-2 ku-July ngo-1955. Ngo-1975 waafudukela kwindawo eyaziwa ngokuba yiTutu House eSoweto.