Umngqusho

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Umngqusho

Umngqusho sisidlo esimnandi kakhulu esisukela pha emboneni wona uthi ekuhambeni kwexesha uchutywe pha empheni ze emveni kwexesha womiswe, xa sele omile kengoku uye ugalelwe entweni emgobongxo eyenziwe kakuhle ebizwa ukuba sisingqusho.

Oku kokunye kokutya okuhlonitshiweyo nokuthandwa kakhulu kwa Xhosa. Xa kukho imicimbi efana nemigidi okanye ungeniso lweentombi(intonjane), oku kokona kutya kuye kuphakelwe iindwendwe kunye nabantu bekhaya elo. kuye kumane kukhiwa ke esosandla kuthwe quba esingqushweni kuthathwe intsimbi kufefezwe amanzi apha emboneni, kungqushwe lombona ngalontsimbi kulapho livele khona kengoku igama elithi umngqusho. zinintsi ke indlela zokupheka umngqusho abanye bawuthanda umhlophe lowo yiketse abanye bawuthanda unembotyi abanye bawuthanda une ertyisi zeke kubekho abo badala bapha ezilalini bona bawuthanda unamasi.zonke ke ezindidi zomngqusho ziluncuthu mazangwa ungavimba ixhekwazana likujongile ndiyakuxelela.

Oomakhulu bona ke pha ezilalinii bawuthanda ungaqholwanga umngqusho wabo kwaye uthwe chintsi nje imbijana yamafutha ngoba bakholelwa ukuba xa unamafutha amaninzi uzakubenzela iswekile nezinye izifo endingazokuzikhankanya. Abantu xabesefundile kuvamile ukuba bawujongele phantsi umngqusho kuba besithi bawutye kakhulu ngexesha bekhula kanti ke kwaNtu kokona kutya kunezakha mzimba. [1]

Abantu balapha eMzantsi Afrika bawuthanda kwanobom umngqusho kodwa ngenxa yezinto ezithile ezangamele ilizwe lethu ezinje ngemoyezulu etshintshileyo abantu bakuthi abahlala pha ezilalini banxunguphele kakhulu kuba bona bathanda ukuzenzela ngokwabo umngqusho kuba besuthi lona wenziwe esilungwini unencasa engamnandanga kwaphela. Le moyezulu itshintshileyo ke iye yenze ixeshe ekufanele kulinywe ngawo umbona lingabi sisigxina njengamandulo kuba bathi belindele ihlobo elinethayo nelinelanga eligqatsa nje kamnandi kusuke kutsho ukubhudluza umoya kunethe nezichotho ezinenkwanca zona ke ezibulala lombona ubusaqala untshula. le nto yile iye ihlise isidima somngqusho ngoba lo uthengwayo kuthwa unamnam kwaye unevumbi elibi elibophayo endlini nto leyo ebonisa ukuba ufakwe iznongo ezithile ezimenza ukuba akhawuleze ukuvuthwa.

Reference[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]