Jump to content

UMshweshwe

Livela

Ibhakwe nguHenry Ndawo Msila

Intshayelelo

UMshweshwe yilaa nkosi yabeSuthu idume phi na phi.

Ibali elingaye lifunyanwa kwincwadi esihloko sayo sithi "History of The Bantu", ebhalwe ngumfundisi uD. UFred. Ellenberger]] ngesiFrentshi, yaza yaguqulelwa esiNgesini nguMnumzana uJ. C.Macgregor owayeseLeribe ngelo xesha. UDr. J.J Grobbelaar, lo owayekhe wangumhloli-zikolo eMatatiele, naye ulibhalile ibali likaMShweshwe ngolwimi lwesiBhulu (ngesi-Afrikaans).

Umfundisi uEdward Motsamai oseBeria, P.O Mayara, eluSuthu, naye ube nenyhweba yokulibala ngesiSuthu esilulwimi lwakowabo. Uhambe enyula iindawo apha naphaya kuyo le ncwadi kaEllenberger, nekaUSir Godfrey Lagden, nezabanye. Ubuye walongezelela ngokusuka abuzisise kunene inkcazelo eyiyo kumaxhego akowabo awayemazi kakuhle uMShweshwe.

Nam ke nto ingeni yani, ndibe se ndivumbuluka equndeni ndingakwalathelwanga oko, ndaase ndisuka nditsiba ndibekeka ekhondweni laaba banumzana ngokwenja yokuzingela.

ndibe neendawana endiye ndazicaphula kanobom kwiincwadi zaba babhali; ndiba ngokwenje njalo ndizama ilinga lokuphakela abo bangengabo abeLungu. Ndiye ke andahamba ngokuthe ngqo, koko ndihambe ndiphambuka ngokwenciniba, ngenjongo nethemba lokuba ndobehle ndifike apho kuyiwa khona, entlanganweni yeendlela.

Andazi ke bethu, mhlawumbi kothi kanti ndiligqibezele ukulona oku eli bali ngokwenje njalo.

Mandishiye kambe kunjalo.
Owenu umkhonzi wemihla nezolo.
HENRY MASILA NDAWO.

Lugada E. C. School, P.O Sigoga Matatiele Umhla wama-30 kweyomSintsi kowe-1944

Izalathiso:::
Umshweshwe uKumkani wabeSuthu
ILizwe laseLusuthu
IMorija, umzi wemfundo kwaMshweshwe
UMasopha Mshweshwe ikhalipha
UJoshua Makoanyane, ikhalipha lenene, nomphathi wemikhosi kamShweshwe.


ISAHLUKO SOKU-1 IGAMA LOBUSUTHU
ISAHLUKOSESI-II II. ENTSHWANA-TSATSI
ISAHLUKO SESI-III III. UMHLOMI
ISAHLUKO SESI-VIIV. ABAKWAMGODELI
ISAHLUKO SESI-V V. UKUZALWA KUKALEPOQO
ISAHLUKO SESI-VI VI. UBUKHWENKWE BUKAlEPOQO
ISAHLUKO SESI-V11 AMADODA AMATHATHU