Lenkonzo enyanisekileyo ka Krestu

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Lenkonzo enyanisekileyo ka Krestu

Lenkonzo enyanisekileyo ka Krestu libandla elizimeleyo ela sekwa kwidolophu yase Beijing, e China ngonyaka ka 1917. Namhlanje elibandla linamalungu azizigidi ezingamashumi amabini anesihlanu kumazwe angamashumi amane anesine. Lenkonzo yase Pentekoste yosindiso yaqalwa ngeminyaka yokuqala kwi twentieth century. Ngonyaka ka 1997 lenkonzo iye yavulwa kweli loMzantsi Afrika. Unobangela ikuvakalisa indaba ezilungileyo kwilizwe lonke ngaphambi kokubuya kuka yesu okwesibini.

Inkolo ezilishumi zalenkonzo zithi:

  1. Umoya Oyingcwele
  2. Ubhaptizo
  3. Umthendeleko Ongcwele
  4. Umhla weSabatha
  5. Ukuhlanjwa kwenyawo
  6. Uyesu Krestu
  7. Izibhalo Ezingcwele
  8. Usindiso
  9. Inkonzo
  10. Umhla womgwebo