Ingxoxo Enkulu YomGinwa nomKristu - Isiqendu sesi-III

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Amangqwi sicaka, khawundikhwelele,
Masenze amafuphi, ukuze sivane,
Sixoxe indima, eyakususana,
Sendithe mna kuwe, umhlaba woyisile.
Umhlab'uyolile, umzi ugongqile,
Wonke wonk'uphela, uvele ngonwele,
Usathan'ubonga, kutshone nenkaba,
'Babiza ngoyise, uvav'isimanga.
Irementekazi, isel'isidwandwa,
Ivum'uvayise, izibek'amacala,
Isithi itempile, yinqu yomshologu,
Ivakal'isitsho, x'iqandul'iduku.
Umhlab'uyolile, yinkohla yinkinga,
Kwimiz'emidala, yexa loo nyengana,
Ubukwa ndithetha, nanguntamekana,
Othi esavela amunye nentupha.
Umhlab'uyolile, ugangathekile,
Ulilo itsili, lityebe yabona!
Iintlangu zewonga, lityeb'uyevana?
Nenkitha eninzi, emawakawaka,
Yeentlangano zonk'eziphantsi kwelanga.
Umhlamb'uyolile, iinkonzo zizimbo,
Inxitywe inzeku kwanesidlokolo,
Ibamb'ubunene, yeyakho Gwenxane.
Ithand'izisulu, ayikho inene,
Iqash'amafusi, ibandez'umhlaba,
Ipheth'amakhwele, ingene izandla,
Ith'intethw'endoqo, ingw'idla ngebala
Maluf'olufayo sidinwe kuncwela;
Umhlamb'uyolile, akukho namthetho,
Udlokov'mpela, uwisa nendoqo,
Esezinamava, kuNyange-lemihla.
Zizek'izithembu, zamshiy'elubala,
Abazalikazi, bayimpambampamba,
Abanye balila, esimantshiyane,
Kushiywa lusapho, lumka bekhangele;
Beyala belila, bengenakuviwa,
Beyala ngelizwi, bethetha ngoyesu;
Koonyana neentombi, kusekuli-Awu!
Loo ntethwana yabo ayihoywe nabani;
Ngamanz'ephalal'ezintlabathini,
Inxenye kunjenje, yenziwe ngoonina,
Yanikw'imikhala, yokuzithandela,
Yaqhela ukuya, kwelakwanothanda.
Oonina bebonga bebateketisa,
Yawuqhela umhlaba, kwanokuziphatha,
Iihamba ilala, kwelakwanoBhanda,
Kwiipati ngeepati, zemizi ngemizi;
Bakholw'abazali, akwabikho bali,
Namhla ziinyembezi, kwizindlu ngezindlu,
Bonke bazigudu, bemkil'abantwana,
Batshula amakhobo, baya kwaNothanda.
Oonina balile, amehl'azidubu,
Basing'etye-mali, nakwelimb'ubhedu,
Bemka kuzintsizi, zendlala nerhafu,
Beshiy'amaxhego edalas'emdeni.
Bemka kwaphela, akwabetha nowani,
Nanamhla kunjalo, yintambo bayemka,
Basehla nomcinga, bayalindundula,
Bashiy'amaxhego, ambethe izandla.
Iintlanti zazala, nangumqholodiba,
Asele nentsizi, zomhlab'olitsweba,
Baxhaph'amagwebu, zibhongobhiyana,
Athe nzwi neendlebe, ngamanqelekhwama,
Ayise baninzi, bangenamagama.
Umhlab'uyolile, unjal'udlolile,
Kwiinto zasezwini, ungombembesile,
Ziphele umkhitha, zixhay'ubugqolo;
Bathi abomhlaba, yingongolothela,
Thina boomaqaba, sakufa sivile,
Izwi likaThixo, kade lifikile,
Sixakiwe nini, kuba ninxa zonke;
Nikho ngakuThixo, kuthi nigalele,
Sithi sakwalusa, nisuke naluse,
Senza intonjane, nani niyayenza,
Sixhents'intlombe, ukuxhentsa|zixhentswa nanini;
Sizek'izithembu, nisuke nani nishweshwe,
Imitshato yenu, yeyethu kwaphela.
Onke laa masiko asemaXhoseni,
Nemka nawo nina, asesikolweni.
Niwenza ngohlob'''oluthung'amabhenya'',
Yinkohliso yodwa, nobumenemene,
Amasiko ethu, anxitywa ilokhwe,
Ukuz'angaqondwa, nasithi maqaba;
'Ze nabafundisi, babe nagqobhoka.
Ithi intonjane, kuthiwe yipati,
Kuzelwe umntwana, kusilwa iindywala.
Kuxhelw'ozibhokhwe, kubingw'amadini;
Igama kuthiwe, Kuphum'umdlezana,
Kanti ke lo mntwana ubhabhatiziwe,
Wafakwa uphawu, lokub'unikelwe,
KuNyange lemihla, ngokubingelelwe;
Kunqulw'iminyanya, namathile-thile,
Ndingathini bethu, kungekho nanye nje,
Kwinto zamaXhosa, engab'isasele,
Ubuthi bukuni, amagqwirh'akuni,
Oonk'amabhedengu, asezikolweni,
Uthi mandithini mfondini wakw'ethu,
Phikis'ezondawo, wayek'amagwevu,
Nigqobhok'emini, kuhlwe niziingcuka;
Nisezinkantini, nisel'imiphanda,
Inani leNkosi, ilahlwa ngokudla,
Niphathe kubusa, kwanokuthakatha.
Ningabokusikwa, ndifung'uNotsayeka.
Yhizani sixhamle, amanzi omhlaba.
Thin'asikafun'ukuzikhohlisa,
Sibe ngoonxazonke, intwengenacala,
Njengay'uJudasi, inceku yeNkosi
Kanti nguye kanye, okhokhel'umkhosi,
Nguntaminani, owamkela inani,
Kwiintshaba zenkosi, ayiphath'ingxowa,
Wath'ukuncamisa, ngobo bukhohlisi;
Wazenza intanda, inkosi wayanga,
Kanti ke lisheyi, kanti wenz'umphamba,
OwakwaMnyaluza, ninjalo ke nina,
Nenzan'okwenjenje, nibantu bangaka;
Anoyiki na kodwa, ukuzek'ityala,
Sithini na thina, xa nani nenjenje?
Nigqithe nakuthi, nitheth'amafene,
Nizenz'amafamba, nitheth'amampunge;
Entwen'engenayo, ninan'ukuba nje?
Sibambe liphi na, khawuxele ke ntanga,
Sakufa sivile, thina bomaqaba,
Kukhohlwa yeyona nto mayibe yiyo;
'Kub'ukuba njalo, kungondo zimayo
Umbus'enikuwo ngowona mshologu,
Awunas'isidima, umbuso womlungu,
Likhay'elibumpi, lize nale tyhefu,
Iyile bhulantu, echith'abantsundu,
Izwi likaThixo, lona liyinene,
Nathi boomaqaba, selisoyisile,
Liphethwe ngabantu, abanamakhwele;
Abafun'inzuzo, into enegode,
nasuka ke nani, bantu bakowethu,
Ninyamanye nathi, naba kwelopundu,
Nagalel'empini, nakhaka- kampethu
Nachith'amawenu, nancedis'umlungu.

UVAKELE UZWELIZAYO ESEL'EBHARHULA KWAKUSASA, ESITHI:-

Ndivana nobubi, ke mfo wakowethu
ndakuba ndiziva ezakhw'izizathu,
Kukuba ndisazi, kanene ukuba,
Kuliwa ngentetho, akungazintonga.
Zikho iinyaniso, kule ntetho yakho,
Azinakuphikwa, ndilusiz'ukutsho,
Kodwa ke mandithi, khangela ke nawe,
Kwezam'iimpendulo,ungenzi igukhwe
Ukwekwe kakhulu, malunga nosana,
Olungumhlaba, olusigebenga,
Akukhang'uvele, wenze nelizwana,
'Kusus'ezondawo, zobo bugebenga.
Nantso mana indawo, eyona imandla,
Endithi ke kuwe, ngewuyikhangela,
Kuba zonk'ezizinto uzikhankanyayo,
'Zihendo zosana, ezikhohlisayo.
Nawe uthetha nje, ubanjwe kwalulo,
Lukwenz'''ibhengeqa'', kwanab'ubuciko,
Ubenza namhlanje, kwakuyo le ngxoxo,
Sibambene ngayo, kuthe kwapetolo.
Yhiza ndikutyele, ngwevu yakowethu,
Akukho nto into, kwezinto zoshumi.
Uqamele ngazo, kule ngxoxo yethu.
Zakuphela zonke, kusale iLizwi.
Umhlaba lizala, yiva ndikutyele,
Zonk'ezi ziyolo, uqhayisa ngazo,
Zakutsha ngumlilo, ngomhlana womphetho
Umhla ndikutyele, wamfo kaMagwele!
Maze ndikubuze, woz'undingqinele,
Ngomhla wokuhluzwa, kweentw'ezilityelwe,
Kodwa ke namhlanje, ndifun'uqondile,
Ngemfundo nombuso, ozikhalazelayo.
Imfundo yenzani, ngombuso othini?
Mandithi ngemfundo, nawe uyavuma,
'Kuba ezi ofisi, nasezikuleni,
kubhalwa ziintsapho zasezikolweni.
Ipasi kaloku, nibhalelwa ngabo.
Incwadi kaloku, nifundelwa ngabo.
Intetho kakolu niyiviswa ngabo.
Magqwetha nantoni, kutolikwa ngabo.
Kuw'onke loo mazwe, bazazeke kuwo,
Kulapho kwanani, nijozela kuwo,
Nikhululwa ngabo, nasezintanjeni,
Zobupinganisa, basemiLungwini.
Ngexesha lendlala, kwanexesha lemfazwe,
Nidla ngokusinga, kumzi wesikolo,
Niwenze ihlathi, lendlala nomkhonto,
Nongiwe nilizwe niboninyakenye.
Ngombuso uthini, unani mfondini?
Kanen'asinguw'owanukw'eLungcwini,
Nyakana ngongqika, wasinda cebetshu,
Wehla nomcinga, weza kwaJohn Bull?
Yhintoni emandla, angangawe-_izwi?
Intw'engenamipu, engenazikhali,
Kanti ke kunjalo, kwenzek'izimanga,
Kwamkelw'amagqwirha kwanamanyangaza.
Kuxolel'w'abantu abalelesile,
Abanetyheneba, kumthetho womhlaba,
Kwamkelwa indlodlo, kwanazw'iintangathwa,
Zentlangano zonke, kungekho balelwe.

PHAKADELIKHOYO

Makhe ndikukhawule, mfondini wakwethu,
Ungekazigqibi, ezikhuph'inyongo,
Uzityand'igila, ud'uzithi bhongo,
sendikuthe menqe, ndigcine ngentumbu.
Make kaloku nje, kugagan'iz'fuba,
Sicuphan'oobhontsi, sithwax'ukuthetha,
Ibhenqe intetho, iz'ingadulusi,
Irhole umxhelo, nomxhol'ingakwekwi.
Kuntsuku sithetha, uthung'amabhenya,
Andisakuntsela, ndidiniwe kuncwela,
Ndophum'egusheni, siza kuhlanzana,
'Zulunge-ke ntanga, kukho namanyala
Le mitshato yenu, iyeyamanani na?
Laa maciki-ciki, nibizana wona,
Azekelwe phina, kuhlanga luni na?
Kuba ndikutyele, asiwamaXhosa.
Eli khazi lenu, yinqu yomshologu,
Likukuthengisa, ndifung'uNotshungu,
Ndixhego lingaka, ndaye ndiliIqabaqaba,
Kumhla ndalibona, umhlamb'uNotsayka,
Esi siyinyaniso, sibizwa kwisoka,
Sinkabi yahashe, sifakwamanqina,
Entsimbi kwaMlungu, zinto zangaphi na?
Nemali zekofu, zelityi'' nododa?
Likhazi laphi na, elenu sikolo?
''Lingaqashi izitho'', nimthanda umfana?
Erholile phofu, intwana anayo,
Nibiza kunjalo, kuph'ukwalamana?
Nibe ke kunjalo, nisithi ngelenu,
Nilanda isiko, elethu maqaba,
Umbuzo mandithi, "ayephin'amawenu?
Awobugqobhoka, seningamani na?
Thina ke ma{Iqaba|qaba]] ikhazi lilifa,
Liqhina nekhonco, lokwenda komntwana;
Intombi le thina, yinqu yal'ulugxa,
Imbel'amawayo, iwenzel'ikhaya.
Inqobo ke thina, asizo zinkomo,
Ikukwalamana, inqobo endoqo,
Yendele yazika, ihlahlwe liqhina,
Eliyinkazana, nomyeni isoka.
ikhazi likhonco, lokuhlanganisa,
Ekuthi nokuba, iinkomo azanele,
Kuqashwe izitho, anikwe umfana,
Omzi wakowabo, unokwalamana.
Kufaniselana intombi ixhanywa,
Madoda mabini, elinye lihlwempu,
Lidle ngomzw'ak'walo, odumo ludala,
Elinye sivunda, isimo yintshenu.
Ligalel'ithala, liqhayise ngenani,
Zikhutshwe kuphele, ezo zesityebi,
Kwamkelw'ezehlwempu, kuqashwe izitho,
Ngenxa yesimilo, eso somz'wak'walo.
Ime, ime mpela, loo ndlu yolo thando,
Alelwe isela, umfazi womfana,
Achol'onwabile, eyenza laa minwe,
Kuthethwa ngoxolo, akungazinkomo.
Eyeth'imitshato, ayinaz'ezindleko,
Zekhaz'elingaka, elenu zikolo,
Lelisisimanga, nichith'abantwana,
Niphel'ubuhlanga, ''senizimpatshanga''.
Nibiza inkomo, isinga nesinga,
Nifun'ozikofu, migubo maxamba,
Nibiza malana, nezokufukama
Kwentombi, kanen'iyangqungqa?
Nibiza imali, yelokhwe isinga,
Neny'into eninzi, zinkom'ezingaphi?
khawuxele mfondini, kodwa ke nenzani?
Nikhala ngoMlungu, hlala ngokuncama!
Eli khazi lenu, liyindleko kwaphela,
Libangel'ubusela, kuloo ndodana,
Efun'eli khazi lilurokorwane
Zinkomo maxamba, zisali mahashe.
Zibang'olumitho, lwezi ntombi zenu,
Kukhule ushwesho, kolu sapho lwenu,
Zandile iingqola, kule nzala yenu,
Bandile ubufebe, nonxilo lukhulu.
NguMlung'owenzeni, iphina inene?
Ningen'ezintweni, zobumenemene,
Ningenanwt'imiyo, ningab'oNontsuke
Abangenacala, ningab'oNxazonke.
Nikhw'eskolweni, nikhw'ebuqabeni,
nikho kuSathana, Nikho eThixweni,
Sibambe yiphi na, Kule mpamba-mpamba?
Nixhak'uSathana, uSinkwabalala!
Akukho nasiko, nimis'umzi ngalo,
Ulowo ngulowo, akukho lutende
Ninto zokusikwa, seningamakwabe,
Inkwanca yeentlanga, esezaaphelayo.
'Duvele kaloku, uhlamb'ezindawo ukuze ndiqonde,
Ukuze ndiqonde, ukub'utheth'into,
[[Ukuhla kwesiganeko|Kusihla zimfazwe, nisuke nilale,
Nincu zimashiyi, nifihl'izikweqe.
Yonke le mibulo, namanqelekhuma,
Oofani ngoofani, kukho nemingcaca,
Ethuthw'eMlungwini, lelen'elotyala,
Iintombi zesikolo, zende zithini na?
Kanene uthini, ngemfundo yoonyana?
Uqhayisa ngezinto, zingamatshijolo?
Afunde kwaphela, abuphinganisa?
Kwii-ofisi zonke, ungev'izililo.
Yabona mfondini, ndinqand'iinyembezi,
Ndakuzeka-zeka, ndizeka ezantsi,
Ukuba kanene, ungayaph'uyayo
Izwe eli lonke, magad'ahlabayo
Usind'egqwetheni, udliwa likhumsa,
Wahlal'ungumthamo, ohlalutywa ngabo,
Kwaneentombi zethu, ziphela kwangabo,
ludlezana lodwa, nizel'amarhamncwa.
Badl'ubhangalala, umthi wezifebe,
Khona umangala, lolung'elo tyala?
Enje amakhumsha, ukwenz' amafene,
Uqhayisa ngabani, ngaba phemb'eshiya?
Yiyo ke le mfundo, ugwagwisa ngayo,
Bub'obugqobhoka, uqhayisa ngabo?
Bub'obubukolo, undidinsa ngabo?
Yile mirhungwane, nisifunze ngayo?
Undiquka-quka, ngalo mgweb'uzayo,
Nangempelo yezwe, endingay'ipikiyo,
Ub'ukwenjenjalo, ungqwanganisela,
Ngento nathi sonke, sesingamangqina.
Ndokhe ndishiy'apho, khawenze okwakho,
Ubekel'entloko, ingabi mafene,
Nala mambamfamba, entetho yezolo,
Yezi ntsuku ntathu, sidwalazileyo.

UZWELIZAYO:-USUKE SELE FUDUMELE, WENJENJE:-

Ke namhla zulunge, undihlokohlile,
Ndiphezu kwengubo, ndiqhawul'incebeta,
Ndophala ndisopha, kub'undibuzile,
Wakuvumbulula, utsho wandosela.
Uphale usopha, usenz'iziqonga,
Zobume sikuko, thina magqobhoka,
Ndingaziphikiyo, xa kuthethw'inene,
Inxenye yendawo, sezindifezile.
Noko ke kunjalo, ndolahla ukade,
Ndibe sendisenza, amazwembe-zwembe,
Angawobudoda, awakho Gxuluwe,
Namhla okunene, maphel'amagukwe.
Kanene ngotywala, uthe maniyekwe,
Nisele ninxile, nibhubhe niphele?
Kuba ke usithi, bucim'izingqala,
Zomhlab'ophelile, nombus'olidlaka.
Ndith'ukuphendula, unani na ntanga?
Umhlaba lusana olusisigebenga,
Yiy'impemb'enkulu, eginye izizwe,
kuntsuku ndisitsho, yida uphendule.
Senditshilo kuwe, ukuthi utywala,
Busisidla bantu, sizenza usana.
Sizenza imbulu, Undla - Nkonazana,
Isigwinta mpela, uDla benikhanyela.
Iindywala kwakhona, ziintombi ziyendiswa,
ngabom ngusathana, umhendi omdala,
Uyazi ukuba, zintomb'ezinesoya,
Akad'ezendisa, kwintlanga-ngentlanga.
Umhlana zafika, apha ebunguni,
Iinzwakazi mpela, zafika zimbini,
Enye yeyaseMbo, neyaseMlungwini,
Wawuhlab'untsikana, kwazingekafiki.