Amathe

Livela
Jump to navigation Jump to search

Amathe yinto engamanzi eyenziwa emilonyeni yabantu nakwinxalenye yezilwanyana. Amathe aqala ulwetyiso lokutya emlonyeni, aze amanzise ukutya ukuze ukutya kuginyeke lula. Ngamanye amaxesha amathe kuthiwa ngumtsico."