Isilwanyana

Livela
(Redirected from Izilwanyana)

Njengoko sisazi, zimbini iintlobo zezilwanyana esinazo, kukho ezo zasekhaya ezinje ngeegusha, inkomo, inkukhu, izinja, ikati nezinye. Kuphinde kubekho ezi zasendle ezifana neengada, neemfene, indlovu njalo njalo.