UThixo

Livela

UThixo wenyaniso nguMdali wezinto zonke. Akanasiqalo, engasoze abe naso nesiphelo. (INdumiso 90:2) UnguMthombo weendaba ezilungileyo esizeBhayibhileni. (1 Timoti 1:11) Ekubeni uThixo esinike ubomi, sifanele sinqule yena yedwa. (ISityhilelo 4:11)