Bawo osezulwini

Livela

Bawo osezulwini ngumthandazo oyisiseko ekukholweni lobuKristu.

Umbhalo walo mthandazo[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Bawo wethu osezulwini Ma liphathwe ngobungcwele igama lakho Ubukumkani bakho mabufike Intando yakho ma yenziwe emhlabeni; nje ngokuba isenziwa ezulwini. Ma usiphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla. Usixolele izoono zethu, nje ngokuba nathi sixolela aabo basonayo thina. Ungasingenisi ekuhendweni; Sisindise enkohlakalweni. Ngokuba ubukumkani bobakho, Namandla engawakho, Nobungcwalisa bubobakho. Kude kube ngunaphakade. AMEN.

Amakhonkco angaphandle[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

inkolo yamaKrestu

Fratello Joseph