Jump to content

UEsawu

Livela

UEsawu ngunyana omkhulu kaIsake kwiBhayibhile yesiHebhere . Ukhankanywe kwiNcwadi yeGenesis kunye nabaprofeti u-Obhadiya noMalaki . ITestamente Entsha yamaKristu ibhekisela kuye kwiNcwadi eya kumaRoma nakwincwadi eya kumaHebhere.

Ngokutsho kweBhayibhile yesiHebhere, uEsawu ngunozala wamaEdom nomkhuluwa kaYakobi, usolusapho wamaSirayeli. [1] UYakobi noEsawu babengoonyana bakaIsake noRebheka kunye nabazukulwana baka- Abraham noSara . Kula mawele, uEsawu waba ngowokuqala ukuzalwa kunye noYakobi elandela, ebambe isithende sakhe. UIsake ubeminyaka imashumi mathandathu ezelwe, ukuzalwa kwaloo makhwenkwe.

  1. Metzger & Coogan (1993).