U-Winnie Madikizela Mandela

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

U-Winnie Madikizela-Mandela ogama lakhe lobuntombi inguWinifred Zanyiwe Madikizela, wazalwa ngomhla wama-26 kweyomSintsi (kuSeptemba) ka1936. Xa sithetha ngale nzwakazi sithetha ngetsha-ntliziyo kwezopolitiko elibambe izikhundla ezininzi apha kulo rhulumente wentando yesininzi. Ukwakhokhele umbutho wamanina kaKhongolose. Ukwalelinye lamalungu aphambili esigqeba sekomiti yeANC.