U-Raymond Mhlaba

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ubawo uRaymond Mhlaba wazalwa ngomhla we-12 kweyomDumba ngo1920, waza walishiya eli ngomhla wama-20 kwakweyomDumba ngo2005. Wayelelinye lamatsha ntliziyo omzabalazo esilwa nengcinezelo ekwayinkokheli yeANC. Lo kaMhlaba wachitha iminyaka engama-25 yonke ethothoza ejele ngesigwebo awayesaziwa ngaso bekunye noRholihlahla, isigwebo iRivonia trial. Bonke ubomi bakhe ebudaleni bakhe wabuchitha evuth'amalangatye njengelungu leANC ekwalilo nelungu lombutho wamakomanisi alapha eMzantsi Afrika. Ngenxa yobuntu waye nabo, wade wanikwa isiteketiso esithi 'Oom Ray'.

Ubomi bakhe[tshintsha | edit source]

U"oom Ray" waazalwa kwingingqi ebizwa ngokuba kuseMazoka kwisithili sase-Fort Beaufort. Ufunde e-Healdtown 'secondary school". Wathi akusishiya isikolo waya kusebenza kwindawo yokuhlamba impahla eBhayi. Kulapho wafika wakhwetywa khona yimibutho yabasebenzi bekwenza oko ngombutho owawubizwa ngokuba yi"Non European Laundry Workers Unio". Ngo-1943 waazibandakanya nombutho wamakomanisi aseMzantsi afrika. Ngo-1944 waba lilungu elipheleleyo le-ANC. Wazimanya ngeqhina lomtshato okokuqala nentombi yakwa Meke, uJoyceHe, owayeyinzalelwane yakwaseFort Beaufort. Kwiminyaka eli-17 bekunye, phambi kokuba umkakhe lo abhubhe kwingozi yemoto ngo-1960, babenabantwana abathathu.