Nkosi sikelel iAfrika

Livela
Jump to navigation Jump to search

Nkosi sikelel' iAfrika - ingoma


"Nkosi sikelel' iAfrika

Maluphakanyis' uphondo lwayo

Yizwa imithandazo yethu

Usisikelele, usisikele


Nkosi Sikelel' iAfrika

Maluphakanyis' uphondo lwayo

Yizwa imithandazo yethu

Nkosi sikelela, Thina lusapho Iwayo


Woza Moya (woza, woza)

Woza Moya (Woza, woza)

Woza Moya, oyingcwele

Nkosi sikelela

Thina lusapho lwayo


Morena boloka Sechaba sa heso

O fedise dintwa le matswenyeho

Morena boloka sechaba sa heso

O fedise dintwa le matswenyeho


O se boloke, o se boloke

O se boloke, o se boloke

Sechaba sa heso, Sechaba sa Afrika

O se boloke Morena, o se boloke

O se boloke Sechaba, o se boloke

Sechaba sa heso, se Sechaba sa Afrika


Ma kube njalo! Ma kube njalo!

Kude kube ngunaphakade

Kude kube ngunaphakade!"