Izibalo

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Izibalo (I-Arithmetic) ligama lokusebenza ngamanani. ikwayinxalenye yemathematics. Iindlela ezisisiseko sokusebenza kwearithmetic kukudibanisa inani nelinye inani, kukuthabatha inani kwelinye, kukuphinda-phinda inani ngenani, nokwa[ukwahlula ngokwakwamathematics|[hlula-hlula inani ngenani]] .

Izibalo ezinendawo yokubanzima ziquka ukusebenza ngamanani aphawuliweyo, ukuqhekezwa kwenani elinye libe ngamanani alinganayo, iidecimals, kunye nokuthabatha amandla]] kunye namanani aziingcambu.

Abantu abaninzi bazifunda kumabanga okuqala izibalo, kodwa anaye abantu abazifundi kwa ukuzifunda izibalo babe abo babekhe bazifunda sele belibele kwanto abakhe bayifunda ngezibalo. Imisebenzi emininzi ifuna ulwazi lwezibalo, kwaye abaqashi abaninzi bakhalaza mihla le ngelithi kunzima ukufumana abantu abazazi ngokupheleleyo izibalo. Embalwa kwimisebenzi emininzi efuna ulwazi ngezibalo ibandakanya ubuchweli, iplumbers, i-auto mechanics, iiaccountant, i-architects, oogqirha, kunye namanesi. Izibalo zifuneka kuzo zonke iinkalo zemathematics, kwisayensi, nakubunjineli.

icalculator ingasetyenziselwa ukwenza izibalo. Iikhompyutha zingakwenza ngokukhawuleza oko, nekusesona sizathi sibangela okokuba abafumana iGlobal Positioning System babenekhompyutha encinane ngaphakathi.

Imizekelo yezibalo[tshintsha | edit source]

  • 7 - 5 = 2 (ukuthabatha kusenokutshintsha iziphumo xa kuqalwa ngelinye inani ebekungaqalwanga ngalo kuqala, umzekelo: isiphumo sika 7 - 5 sahlukile kwisiphumo sika 5 - 7)
  • 3 * 4 = 12 (ukuphinda-phinda akutshintsi ziphumo nokokuba kuqalwe ngaliphi na inani, umzekelo: isiphumo esivela ku 3 * 4 siyafana nesiphumo esivela ku 4 * 3)
  • 6 / 2 = 3 (ukwahlula-hlula kutshintsha isiphumo xa kuqalwa ngelinye inani kulawo mabini: 6 / 2 wahlukile ku 2 / 6)