Isikere

Livela
Masikere.
Isikere

Isikere sisixhobo senkcenkce okanye se-metal esitshwezwe sabukhali nesisetyenziswa ukuze sisike.

Isikere na ligoba ababini ukuba elidlulileyo omnye komnye ukushukuma nezibambo ezimbini wawavulayo ngesandla okanye ndithule kunokuba. Isetyenziswa ukugawula iphepha, ilaphu, iplastiki kunye nezinye izinto.

Scissors