Inkomo

Livela

Inkomo sisilwanyana isixatyisiweyo ngabantu. Wonke umntu uyayifuya inkomo kuba sisilwanyana esikwazi ukusebenza ,sipinde sifumane ubisi, inyama. Izahlangu esizinxibayo zikwakhiwa nange fele lenkomo.Indidi zenkomo zahlukene ,kukho inkomo yobisi ,ezalayo ,eyobisi ,eyenyama,ezalayo. Inkomo ezeleyo ibizwa ngokuba yimazi kanti engekazali lithokazi.Inkomo engekathenwa yinkunzi ,kwaye inkunzi yinkomo ezalisayo.Umntu ofuye inkomo kufuneka abe nenkunzi enye esibayeni sakhe kuba xazininzi ziyahlabana kungade kufe enya yazo xa zisilwa kuba inkunzi nayipi na inenkani,ayivumi kubetwa yenye.Inkabi yinkomo elulamilayo evuma nokusetyenziswa ibotshwe.Kwaye kwalenkabi ikwayiyo ebuyea ixhelwe xakusenziwa umcimbi.Inkomo sisilwanyana esixhaphakile kwaye sixatyisiwe ngabantu senza izinto ezininzi ezinjengokulobola umfazi, ukwenza amasiko njalo-njalo.

'Inkomo yobisi

Zonke ezizilwanyana: Iinkomo, iibhokwe, iinyathi, iigusha, iillama nee yak yimizekelo yezilwanyana ezithi zifuywe ngabantu ukuze bafumane ubisi. Sele ihambe yasisithethe into yokuba isilwanyana sobisi sisengwe ngesandla.

Indlela yokusenga iyafana kwizizwe ngezizwe. Kodwa ke zikhona iindawana ekuye kubonakale umahluko. Umzekelo sakuqaphela ukuba amangesi xa esenga ayivela inkomo kwicala lasekunene, ngeli xesha abantu base Mzantsi Afrika beyivela ngasekhohlo inkomo xa beyisenga. Kwilizwe lase France apho kusengwa iigusha, umsengi uhlala emva kwegusha. Enokuba kusetyenziswa eyiphi indlela yokusenga, isilwanyana sobisi, siye siyiqhele into yokusengwa kwelocala linye, ngumsengi omnye.

Ukuze kufumaneke ubisi olunempilo, kufuneka isilwanyana sibe sempilweni entle nomsengi abese mpilweni entle. Makhe siyeke yonke enye into sincokole kuphela ngesilwanyana sobisi.

Ukuze imazi ibesempilweni entle, kufuneka ifumane ukutya okulungileyo, amanzi nendawo esithileyo emoyeni obandayo, imvula kwakunye nobushushu. Xa imazi yenkomo igodola, ukutya ekufumanayo, kuguqulwa ngumzimba kube yinto yokudala ubushshu endaweni yokwenza ibisi, ntoleyo ethi yenze ukuba ibisi oluveliswa yinkomo lube luncinci. Xa kushushu kakhulu, inkomo iye ingafuni ukutya ivelise ubisi oluncinci. Kwiindawo apho indalo ingadalanga amadlelo achumileyo, kwakunye nemithi yokwenza umthunzi, unyanzeleka umfama ukuba makenze ukutya kubekho, aphinde akhe iintlanti ezinamaphahla asithileyo.


ukunakekela inkomo

Iimazi kufuneka zixilongwe iminyaka yonke ukuba azinaso isifo sephepha kwakunye nesifo sokuphunza amathole engekazalwa. Zombini ezizifo zikhankanywe apha ziyasulela oko kukuthi siyasuka esilwanyaneni ziyokutsho ebantwini. Zonke izilwanyana kufuneka zifakwe inaliti yokukhusela isifo sespleen, samatakane nesifo kwizilwanyana ezincinci samanqina abolileyo. Ngaphezu koko kufuneka iimazi ezincinci ezingekazali zifakwe inaliti yokukhusela isifo sokuphunza esosulelayo. Ughirha wezilwanyane ka Rulumente okanye umcebisi ofundele izifo zezilwanyana, uyakubanakho ukukucebisa ngezifo ezifana nomanzabomvu kwakunye nesifo senyongo ezilwanyaneni.


Click to enlarge! Iintonga, ukubetha, ukukhwaza njalo njalo, kuyayiphazamisa inkomo, itsho ingakwazi ukuhlisa ubisi. Imazi yenkomo ngoku sele ihleli endaweni esithileyo, ifumana amanzi ngokoneleyo nokutya okoneleyo, ayisoze ihlise ukutya ngaphande kokuba ibe kwimeko ezolileyo engenanxunguphalo. Lilonke imazi akufuneki ibethwe, ikhwazwe, okanye ifumane impatho embi nokuba yenjani.

Yeyiphi eyona ndlela yokusenga enokuvelisa olona bisi luninzi?

Kubalulekile ukuba siqwalasele lamanqaku:

Umsengi angayonakalisa imibele yemazi yenkomo Imazi asokuze ihlise ubisi xa ixheshwa , ileqwa ibotshelelwa Mayingabikho ingxolo ngexesha lokusenga Ukusenga phantsi kweemeko ezimdaka kungayenza I Mastitis Ukusenga ngokucotha okukhulu kungayenza iMastitis Senga ubisi luphele emibeleni yenkomo ngaphandle kokuba inkomo inethole elenyisayo Ukusenga ngamaxesha ohluka hlukeneyo kusenokwenza ukuba imveliso yobisi yehle Ukuba imazi isengwa phantsi kweemeko ezizolileyo, iphathwa kakuhle ngexesha lokusenga kwaye umsengi uyakhawuleza esenga kakuhle, inkomo iyakuvelisa ubisi oluninzi. Ngaphezu koko into yokuwahlikihla amabele enkomo nokuwahlamba iyayenza ukuba inkomo ikhawuleze ukwehlisa. Khumbula ukuba uhlambe izandla emva kokuphulula imibele phambi okuba usenge. Inkomo ephethwe ngokuzolileyo ayinasidingo sokubotshwa amanqina. Ubisi kufuneka licudiswe ukuphuma embeleni, ungatsalwa umbele. Ukuba umsengi usenga kakuhle, ayikho imfuneko yokusebenzisa izinto eziqatywa embeleni. Umsengi kufuneka kwakhona ayiqwalasele inkangeleko yemazi yenkomo. Ukuba amathanga wemazi agcwele uthuli, ubulongwe okanye udaka, kufuneka isulwe okanye kusetyenzizwe into yokukhuhla. Uboya obude kulendawo inemibele kufuneka buchetywe. Kwaphinda kufuneka ibele lihlanjwe lisulwe ngelaphu elicocekileyo.


Click to enlarge! Ukusenga ngesandla esipheleleyo - intambo yokubopha ebuthathaka nempahla emdaka Eyona ndlela ilungileyo neyona ineziphumo ezintle yile yokusenga ngesandla sonke. Ibele lenkomo libanjwa ngesandla sonke ize ibisi litsalwe ngeminwe ukuze liphume, lento ifana nqwa nento eyenziwa lithole kuba kaloku ithole lithatha umbele kanina liwufake wonke emlonyeni lakugqiba litsale ubisi ngolwimi.

Xa kusengwa ngolu hlobo akubikho mfuneko yokuqaba amafutha embeleni wenkomo. Khumbula: umsengi owaziyo umsebenzi wakhe asokuze alitsale okanye alixhuzule kakubi ibele lenkomo ngaphandle kwesizathu.


Click to enlarge! Indlela engalunganga yokusenga - umbele phakathi kweminwe - Ukwenzakalisa umbele nokungenisa imastitis Kukho umkhwa ombi wokufaka umbele phakathi kweminwe ize litsalwe xa umntu esenga - lonto yonakalisa umbele wenkomo kwaye iyiphatha kakubi imazi yenkomo.


Click to enlarge! Ukusenga kakubi - ubhontsi othandelwe embeleni nobhontsi oqinisiweyo wema nqo Ukusenga imazi yenkomo ngokuthi ubambe umbele uwuqinise ngobhontsi neminwe utsale ngamandla xa usenga, konakalisa lendawo iphezulu yombele, imazi iva kabuhlungu, iba nomsindo - buyehla ubuninzi bobisi elihliswa yinkomo nemveliso iyehla.


Click to enlarge! Ukusenga kakubi - phakathi komnwe nobhontsi Lento kuthiwa kukusebenzisa "istrip" okanye ukutsala - apho kusengwa inkomo ngokuthi umbele ngamnye utsalwe ngobhontsi no mnwe wokukhomba, kufuneka isetyenziswe kuphela ukukhupha ubisi lokuqala nelokugqhibela enkomeni.

Xa kusetyenziswa oluhlobo kufuneka nakanjani abekho amafutha aqatywa embeleni.

Umsengi owaziyo umsebenzi wakhe asokuze atsale umbele ngaphandle kwemfuneko.

Ixesha lokusenga kufuneka libe linye kuba inkomo iyayiqhela into yokusengwa ngexesha elinye. Ukuphosa ixesha lokusenga nokuba kungemizuzu engamashumi amathathu phambi okanye emva kwexesha lesiqhelo, kwenza umahluko omkhulu kuninzi lobisi nocwambu elithi lihliswe yinkomo.

Ibaluleke kanganani into yokuba uluntu lufumane ubisi olucocekileyo?

Ubisi lungabalelwa kwezinye zentlobo zokutya ezithe zakulungela ukondla umntu , ngebhadi lukwa kokona kutya kuthi kuzikhulise iintsholongwane ezenza izifo ebantwini. Ubisi olumdaka luyazikhuthaza ezi zifo: icholer, isifo somqala obuhlungu,isifo somqala omhlophe, isifo sengqhele erudisayo nesifo esidala ukuba abantwana bolame. Yenzeka njani lento:

izandla ezimdaka iinzipho ezinde ezimdaka ubulongwe benkomo iimpukane izilonda apha ezandleni zomsengi imikhwa emibi njengokukhohlela phezu kobisi, ukutshicela izandla nokusula umfinya ngesandla ngelixesha umntu ephethe ubisi. Yeyiphi indlela yokusenga ngokucocekileyo nangokwe sidingo sempilo?

Ukusenga ngokwe ndlela ekhuthaza impilo, kukuthi ubisi luphume kwiinkomo ezicocekileyo, ezizolileyo ezisengwe ngabasengi abacocekileyo, besengela kwi emele ezicocekileyo, ize emva koko olobisi lugcinwe lucocekile lubanda de kufike ixesha lokuba malusetyenziswe.

I emele kwakunye nomcephe webisi kufuneka zihlanjwe emva kokusetyenziswa ngamanzi acocekileyo. Emva koko, kufuneka ziphinde zihlanjwe ngamanzi abilisiweyo adityaniswe ne cooking soda.

Umzekelo ikomityi egcwaliswe kanga ngesiqingatha (1.5) ye soda idityaniswe ne 10 litre yamanzi.

Xa kubonakala ukuba amanzi akathembakali ukuba acocekile, kusenokuqinisekiswa ngococeko, ngokuthi umntu agalele amacephe amabini ejik kwi 10 litre yamanzi, umxube onjalo kufuneka uyekwe ume kanga ngemizuzu elishumi uzokudibana kakuhle. Emva kokuba I emele nomcephe zicocwe kakuhle, kufuneka ezizixhobo ziqutyudwe zizokoma. Ingakhiwa indawana yokuxhoma ezizinto engazukufuna imali nomsebenzi omninzi.

Amalaphu okusula ubisi, amalaphu okusula izitya neefayidukhwe kufuneka zihlanjwe roqo emva kokuba kugqhitywa ukusenga, zikhanywe ngononophelo zithathwe emva koko zihlaliswe emanzini ane jik ukwenzela ukuba iintsholongwane zibulawe ziphele. Ubisi emva kokuba lusengiwe lungasefwa ngefayidukhwe ukwenzela ukuba izibi zishiyekele ngemva.


Click to enlarge! Phambi kokusenga kufuneka kwenziwe ezi zinto zilandelayo: Ingxhilongo ye mastitis ngebhekile yokuxilonga - ubisi olukhangeleka lungathi ngamanzi okanye olungathi lunamahlwili amhlophe

Senga ubisi lokuqala oluphuma kumbele ngamnye ulifake kwibhekile yokuxilonga imastitis, okanye ngelaphu elenziwe ngekawusi emnyama. Ukuba umbele unemastitis, ubisi luyakubonakala lunamahlwili amhlophe okanye lungathi lungamanzi. Musa uklulisebenzisa ubisi olunjalo!

Xa kugqhityiwe ukusenga, kufuneka kwenziwe ezi zinto zilandelayo: 

Amafutha amdaka enziwe phezu kwe chain apho anokungcola kakhulu!


Refrences[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Bull and cows, Bickley Mill - geograph.org.uk - 828715