Umfazi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Umfazi ngumtu obhinqileyo,ngumtu onesitho esilungele ukubeleka/ukuzala.Ngumtu onobuntu,onenimba no velwano