Jump to content

Iimpundu

Livela
Iimpundu zomfazi nezendoda

igama elithi Iimpundu  lisisithetha nto nye nendawo apho  ubuntu, ngomzimba obonakalayo singathi buphela khona, le ndawo ke yaziwa ngokuba ngumzantsi womzimba womntu. Impundu iiqeba elinye lempundu.

I-anus yimbobo ephakathi kwala maqeba mabini eempundu.  

Iimpundu zisengabizwa ngokuba zii-"butt" ngesiNgesi. Elinye igama lesiNgesi ekubizwa ngalo iimpundu nelithathwa njengegama elisisithuko kuthiwa y"i-ass".

Owona msebenzi weempundu kukuba zinceda abantu ukuba bakwazi ukuhlala. Iimpundu zikwaziwa njengelungu lomzimba elivuselela imizwa yokwabelana ngesondo ebantwini. Impundu ziyabandakanyeka ekwabeleni ngesondo kwinto ebizwa ngesingesi ngokuba yi-anal sex.   and kwi mpundu zabafazi amadonda afaka into kuthiwa Yi pipi ibizwa ngozeka ngo lungu sex kuthiwa inandi. Kuqhiba. Uyazala umfazi. Ipipi inje 🍆 koda Yona inde