Jump to content

IKomiti yeOlimpiki yeSizwe yaseItali

Livela

IKomiti yeOlimpiki yeSizwe yase-Itali okanye i-CONI liqumrhu elilawulayo lezemidlalo e-Italy.

Yasekwa ngo-1914 njengombutho wabucala ngenjongo yokuququzelela ubukho be-Olimpiki yabadlali base-Italiya, kwaye emva koko yaba ngumbutho onxibelelanisayo wayo yonke imibutho yezemidlalo yesizwe, indima esayibambayo phantsi kwegunya elisemthethweni lequmrhu loluntu elingengoqoqosho. phantsi kweliso likamongameli weKhabhinethi.

Nangona ulawulo lukarhulumente, i-CONI ayinaxanduva lwezopolitiko kwimiba ephathelele kwibala lezemidlalo ngokuhambelana nemimiselo yeKomiti ye- Olimpiki yamazwe ngamazwe ebophelela iikomiti zamazwe angamalungu ukuba zizimele kumandla karhulumente.