Ezemidlalo

Livela
Ibhola ekhatywayo yabantwana kwi Indiana, Melika
i-Golfing
Motorsport: Bruno Senna in the 2006 Australian Grand Prix.
i-Gymnastics

Ezemidlalo ziquka yonke into esebenzisa amandla ethi yenziwe ngokudlala ethi yenziwe ngokungahoywa okanye ngocwangco injongo ikuku lolonga umzimba nokunika ulonwabo kwabo babandakanyekayo.

Ezemidlalo zisenokunzwelwa ukuphiswano, apho lowo uphumeleleyo athi abonakale ngomvuzo lento iye idinge ubuchwepheshe ingakumbimbi kumabuquka naleyo idlalwa ngabantu nganye nganye, ukuya kutsho kuleyo idlalwa ngamakhulu abantu ngaxeshanye, benagamaqela okanye bezimele ngenqayi elangeni. Eminye engasebenzisi mangla enjenge midlalo yebhodi kunye neenkasi nayo nbanga aphezulu.

Iindidi zemidlalo ekhoyo ingamakhulu ngamakhulu, kuquka naleyo idlalwa ngabantu nganye nganye, ukuya kutsho kuleyo idlalwa ngamakhulu abantu ngaxes yebhodi kunye neenkasi nayo nbanga aphezulu. Iindidi zemidlalo ekhoyo ingamakhulu ngamakhulu, kuquka naleyo idlalwa ngabantu nganye nganye, ukuya kutsho kuleyo idlalwa ngamakhulu abantu ngaxeshanye, benagamaqela okanye bezimele ngenqayi elangeni.

Eminye engasebenzisi mangla enjenge midlalo yebhodi kunye neenkasi nayo nye amaxhesha kuthiwa zezemidlalo, kodwa imidlalo yaziwa ngokusebenzisa amandla nangokubuchwepheshe bomzimba.