I-displacement vector

Livela
I-displacement vector (imbala uluhlaza) yenza umlinganiselo womgama ukusuka kwindawo eyalathiweyo.  kwiimeko ezininzi, oku kuncinane kunowona mgama uhanjiweyo. Enyanisweni, isalathisi esiluhlaza okwengca sifutshane kuneso siluhlaza kwesibhakabhaka.

I-displacement vector ligama elisuka kwa- mathematika. Iyi-vector. Ibonakalisa umkhondo kunye nomgama ohanjiweyo. Isoloko isetyenziswa kwifiziki ukubonisa isantya, i-acceleration ngumgama ohanjwe yinto (xa uyithelekisa nendawo esuka kuyo  okanye indawo esuka kuyo into.