Jump to content

I-can

Livela
  • yinto emi oku kwe--cylinder nesetyenziselwa ukugcina ezinye izinto, ingakumbi izinto ezingamanzi nezikukutya. Zizinto ezenziwe nge-metal.
  •   Isenzi ngolwimi lwesingesi esintsingiselo yaso ithi kungenzeka, umzekelo, "I can read a book."
  •   Iimpundu.
  •   endle.
  • I-Can, luhlobo leqela labenzi bomculo xperimental music mukusukela ngeminyaka ye-1970s
  • Bubomi baseTurky, i-can; ikwaligama lesi-Turky i-can.