I-biotic

Livela
Jump to navigation Jump to search

Igama elithi Biotic libhekisa nakwintonina ephefumlayo. Izityalo nezilwanyana kunye nee-microbes, umzekelo, zii-organisms ezizizinto eziphilayo ngamanye amazwi. Ngoko ke zithathwa njengezinto ze-envronment  ezi-biotic. 

  • Ukuphefumla kwee-organisms (kwezinto eziphilayo)
  • Biology, ukufunda nzulu ngokuphefumla kwezinto eziphilayo.
  • Izinto ezi-Biotic, izinto eziphuma kwezi organisms ziphilayo.  
  • Izinto ezenza i-Biotic kwi-ecology
  • Ukubaluleka kwe-Biotic, ingaba ezi zinto zanda kangakanani na. 
  • Indawo yezinto ezi-biotic, zonke ii-organisms ezihlalisana ndawonye kuloo ndawo zihlala kuyo.