I-Fountain

Livela
Umthombo wamanzi owenziwe ngesandla ogama lawo iyi-Trevi fountain yaseRome
Umthombo wamanzi owenziwe ngesandla somntu i-Jet d'Eau yase-Geneva

I-Fountain sisicwangciso, esidla ngokwenziwa ngumntu;  apha kule-fountain, amanzi asuka kuloo mthombo wawo asuka kuwo, aze athi esahamba njalo anqakulwe ngandlela ithile. Kumaxesha amaninzi,  isetyenziswa ukuzalisa isitya esigobongqo, nabathi ngesiNgesi yi-basin. Ngamanye amaxesha zibaninzi izitya ezi lolu hlobo, aze amanzi lawo ankcenkceze ukusuka kwesinye isitya ukuya kwesinye. Kananjalo kuxhaphakile ukufumana izakhiwo zobugcisa kwii-fountains. 

Ngamanye amaxesha ii-jets zisetyenziswa ukwenza ukuba amanzi akwazi ukubheka phezulu ezintsalu, ngenxa yoxinzelelo lomoya.