Usapho (lwakwa Bayoloji)

Livela
Ukulandelelana kwamanqwanqwa abalulekileyo.  

Kwa-bayoloji, usapho lukukulandelelana kwamamanqwanqwa, okanye i-taxon kwelo nqwanqwa kuthethwa ngalo. Usapho ngalunye lune-genera enye nangaphezulu. Inqwanqwa elilandelayo ngokubaluleka lele-order. Okuqhelekileyo, yinto yokokuba kwizilwanyana, igama losapho ligqibela ngo-"idae", lize ke elezityalo ligqibele ngo-"aceae". ngamatye amaxesha kubakho ii-subfamilies kunye nee-superfamilies. Ii-Subfamilies ziphela ngo-"inae" okanye ngo-"oideae".

ngesiLatini, usapho yi-"familia".

Umzekelo, zombini i-walnuts (eyi-genus Juglans) ne-hickories (eyi-genus Carya) ziphantsi kosapho lwe-walnut (eyi-Juglandaceae).