Umtshato wesintu/umendo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

NgokwesiNtu umtshato (umendo) wakha ubuhlobo phakathi kwemizi emibini ethi itshatise indoda nomfazi ngokwasentlalweni nangokwasemthethweni emveni kokuba elotyolwe ngeenkomo zasemzini wakhe eziquka nezinye iimpahla ezinexabiso ekuvenwe ngazo ngokwemvano yobulawu. Ubuhlobo obu buphakathi kwale mizi mibini bungunaphakade, kanti buye bomelezwe ngakumbi kukuzalwa kwabantwana. Ukusiwa komfazi emini ngamawabo esingela ikhaya lakhe apho ebephila ubomi benkosazana kumphakamisela kwiqondo lobukhosikazi apha emzini. Kulapho ke ayakubalasela khona ngesakhono sakhe sothando, nenkathalo, nangokukhuthala, ngentembeko nangobundlezana. Ngokomzekeliso lo mfazi usisikhukukazi esifudumeza mntwana, xhego, mikhuhlane nani zinkedama zalo mzi khonukuze zizive zonelisekile.

Isalathiso[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

  • Ndima, D. D. (2013). Re-imagining and re-interpreting African jurisprudence under the South African Constitution (Doctoral dissertation, University of South Africa). Ifumaneka apha