Ummandla onommiselo oqhelekileyo

Livela
Imimandla enommiselo oqhelekileyo ibomvu

Ummandla onommiselo oqhelekileyo ngummandla weRiphabhliki yase-Italiya enommiselo njengomthombo wocwangco lommandla. Iifomu kunye neemeko zokuzimela zisekwe nguMgaqo-siseko kwaye ummiselo wabo oqhelekileyo uvunywa ngumthetho wengingqi osemthethweni.

Le mimandla ihluke kulawo anommiselo okhethekileyo, ovunywe ngumthetho womgaqo-siseko ochaza iifom kunye neemeko zokuzimela okukhethekileyo.