Jump to content

Ulwimi olusemthethweni

Livela

Ulwimi olusemthethweni lulwimi oluthe urhulumente olawulayo wamkelwa ngokusemthethweni ukulungiselela ukuveliswa kwamaxwebhu asemthethweni, afana nemithetho, amaxwebhu enkundla kunye namaxwebhu asemthethweni. Iilwimi ezicatshulwe ngolo hlobo kuMgaqo sisekookanye kwimithetho elingana nawo zigqalwa njengeelwimi ezisemthethweni zoMbuso.

Ukuba iilwimi ezincinci zivela ecaleni kweelwimi ezisemthethweni (umz. "Kwiindawo apho olu lwimi luncinci lukhoyo, olu lwimi lusemthethweni kwezo ndawo zifana no(ii)lwimi ezisemthethweni"), ezi lwimi zikwathathwa njengegosa likarhulumente (le yimeko yaseSlovenia) Amaqumrhu olawulo lwamazwe ngamazwe, okanye imibutho yabucala, inokuchaza ulwimi lwawo olusemthethweni olunokwahluka kulowo welizwe ahlala kulo, ngakumbi ukuba asebenzisana neenkampani zangaphandle okanye akhusela iilwimi ezincinci.

Nangona kunjalo, akuqinisekanga ukuba urhulumente uthatha isigqibo sokwamkela olunye okanye iilwimi ezisemthethweni ezisemthethweni, njengoko kunjalo kwiSoviet Union, apho ulwimi oluthethwayo lwe de facto lunokuboniswa kummandla ngamnye, kodwa ngokusemthethweni i-Union ayizange ithathe nayiphi na into. ulwimi olufanele ukoyisa nayiphi na enye (isiRashiya sasisetyenziselwa amaxwebhu asemthethweni).