Ukufana kwezinto

Livela

Igama elithi ukufana kwezinto ligama elithetha ukufana nenye into. Ngokwenzululwazi ubukhulu becala eli gama lisetyenziswa kwimixube. Imixube eng"oomakufanwe" ke yileyo ithi wakuyijonga ufike ifana nqwa, kungabikho lula ukutsho okokuba kudityaniswe ntoni nantoni na xa uwujonge nje ngamehlo. Lowo mxube unjalo ke uyawuhlala ufana uyinto enye kuyo yonke indawo. Ubisi olu lungumzekelo walo mxube. Koomakufanwe ke zizinyibilikisi kuphela ezibonakalayo. Izinyibiliki zona zijike zibeyiloo nto ziyio izinyibilikisi. Sitsho sithi ubisi lungamanzi, singathethi nto neeproteni nezinye izinto ezenza ubisi lube libisi.