Jump to content

Ujiko lokutsala isiciko sewayini

Livela
I-corkscrew.
'umhlobo weweyitala'

I-corkscrew sisixhobo esisetyenziswa ukuvula ibhotile yeveyn. Ifakwa kwi-cork kuze kutsalwe ngayo isiciko sitsho sithi bhoncu siphume kwibhotile yewayini. Amajiko okutsala isiciko sewayini ayafunekaare kuba ayikho enye indlela enokutsala esi siciko.