Ucalucalulo ngokwesini

Livela
A woman under arrrest walking between two policemen
Imibutho yeSuffragette ikhankasele amalungelo abantu abasetyhini okuvota. Lee mibutho ikhusela amalungelo abantu basetyhini kwaye yenza konke okusemandleni ukuba khusela abo basetyhini .