Jump to content

Ubunto bento

Livela
Kwisinye      Kwisininzi

into/injongo izinto/iinjongo

1. Ubunto bento ungakubona ngokuba kube yinto ephathekayo ngezandla, ibe ingeyonto iphilayo. Asiyazi into embuleleyo, kodwa kwakuyinto ebuthelezi nenobunzima. 2. Injongo yokwenza okuthile okanye yokwenza isicwangciso esithile kukuseka isiphumo okanye isizathu sesosenzo. Injongo yesoka kukhabela ibhola emnatheni welinye iqela. 3. Kwigrama yesiNgesi, igatya eliyintloko sisibizo okanye sisivakalisi esinesibizo esidla ngokulandela isenzi. esi sibizo sibayinto ekwenziwa kuyo loo nto ithile. Kwisivakalisi esithi, "U-Yoko watya isonka.", isonka siyinjongo senzi. Isenzi


1. Ukuba uphikisa into ethethwayo, awuvumelani nayo. Abantu abaninzi bayayiphikisa into yokusebenza kakhulu. Amacandelo: • Izibizo • Izenzi • Izenzi ezisetyenziswa rhoqo.