Ubuhlwempu

Livela
umzekelo wobuhlwempu basezidolophini ezinkulu kwesislum eJakarta, eIndonesia
Indoda itya ukutya okusaseleyo kwesiinkunkuma eVenezuela.

Ubuhlwempu kukunqongophala okanye kukushokoxexa, okanye bubume balowo oswele ixabiso elithile lezinto okanye lemali. .[1] Ligama elithetha izinto ezininzi, eziquka intlalo, imiba yezopolitiko loqoqosho. Ubuhlwempu bubonakala buyinkxwaleko okanye kuyinkxwaleko yexeshana, kwaye ubukhulu becala inxulumene nokungalingani. njengegama elitshintshatshintshayo ngokwalo meko lisetyenziswe kuyo, ubuhlwempu buyatshintsha

  1. Template:Cite encyclopedia