UJacob Zuma

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
uJacob Zuma, 2010

Jacob Gedleyihlekisa Zuma (wazalwa ngomhla we-12 Tshazimpuzi 1942-) lo nguMongameli waseMzantsi Afrika. Zuma wazalwa eNkandla kwiphondo lakwaZulu-Natal (elalisayakuphizwa ngokuba kuseZululand). Ngunyana kankosikazi uNobhekisisa Bessie noBawo u-Gcinamazwi Zuma. Umam'uBessie lo ke waye eyinkosikazi yesibini.kule nkosikazi enguNobhekisisa, u-Jacob uyinkulu kaBawo uGcinamazwi kubantwana bakhe abahlanu. Uyise kaJacob uGcinamazwi wayelipolisa. Wathi akusweleka, wahamba nonina uJacob wayakuhlala kulonina eMaphumulo. Kulapho wafika wolusa iinkomo zakulo nina, zabe zona iintanga zakhe zisiya esikolweni. UJacob wayesoloko endwendwela unina owayesebenza emakhitshini abelungu edolophini. Naye ke uGedleyihlekisa wayeman'ukufumana amatorhwana angacacanga ezivenkileni.