Kuthini ukuphumelela

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kukuthini ukuphumelela[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ukuphumelela kukufezekisa amaphupha akho ,fumane yonke into oyinqwenelayo .Kukuvuka kusasa udlamkile endaweni yokuba uvuke wohlulekile.

Indlela eya empumelelweni[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Indlela eya empumelelweni: inde kwaye iyahlaba, imfundo yona sisitixo sempumelelo. Ukuze uphumelele kukho izinto ekufuneka uzincame kuba ubomi bunama hlandenyuka.

Xa ungumntu onxanelwe impumelelo zininzi izinto ekufuneka uzazile okokuqala kufuneka ube ngumntu onama phupha, uboniswe kwaye onke amaphupha akho uzamele uba mawafezeke, kufuneka uzame ngendlela zonke ukuba ufezekise amaphupha akho kwaye amaphupha akho kufuneka ibe yeyona nto ibalulekileyo ebomini bakho.

Ungavumeli umona wabantu uphazamise ikamva lakho[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Sukuvumela abanye abantu bakubumbele ngokwabo ikamva lakho.Sonke sinako ukuwafezekisa amaphupha ethu kwaye asidingi kuncedwa ngabanye abantu ukuze siwafezekise.Ngoko ,yinto eyenzekayo ukuba abe ngamaphunge amalinge akho matyeli ambalwa.Kodwa ke ingaba loo nto ingade ibangele ukuba nekamva eli lakho libe ngamampunge? UNotshe,intombi yelawu.Sonke siyezenza iimpazamo koko umntu funeka afunde kwimpazamo zakhe.

Izinto ezinothi zikunqande ekufezekiseni amaphupha akho[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Okokuqala kufuneka wazi ukuba iitshomi ziyakhethwa ,iitshomi kuyafuneka uba ukwazi ukuzikhetha kuba abantwana abaninzi abangakwaziyo ufezekisa amaphupha abo balukuhlwa ziitshomi ,kubalulekile uba ukwazi ukuthi "hayi!" ezitshimini zakho.

Iziyobisi[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Uninzi lwabantwana amaphupha abo bawancamile kuba besanelisa iitshomi zabo ,baye batshaye iziyobi ezo zibenza ingqondo zabo zingasebenzi kakuhle . Umntwana otshaya iziyobisi umbona ngosolo elambile ,uba mdaka emzimbeni kuba kaloku ayikho enye into ayikhathaleleyo ngaphandle kweziyobisi.Usoloko ethengisa ngalo lonke ixesha kuba ufuna intsangu ne tiki kulapho ke amaphupha omfundi aye aphele khona aphinde lomfundi akhuthuze abantu kuba efuna intsangu ne tiki.Uyakufumanisa uba umntana angenza nantoni na ukuze afumane iziyobisi.

Ukukhulelwa uselula[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ukukhulelwa uselula yenye yezinto ezibangela uba abantwana baphulukane namaphupha abo,kuba ukubanomntwana uselula uba nophazamiseko oluthile engqondweni nasemzimbeni wakho kuba xa ungumntwana umzimba wakho awuka khuli ngokwaneleyo .Kule mihla siphila kuyo kuxhaphakile ukubona abantwana abakhulelweyo kwaye umbone umntu unebhongo ngesusu sakhe.Uye ufumanise ukuba nasemakhayeni wabo abathathelwa ngqalelo ngabazali basuka bawathathele kubo lamasana ,umzali ayenze ibeluxanduva lakhe ukukhulisa loo mntwana.Lo ebekhulelwe angayiboni imbi into yokukhulelwa elula ngenxa yenxaso ayifumana ebazalini bakhe.

Ingcebiso zokuphumelela[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Xa ufuna uphumelela kufuneka uzimanye kunye nabantu abaphumelelayo ukuze ufezekise amaphupha akho .Zama uba ubenomntu owaphumeleleyo lamaphupha akho ,umntu ozakujonga kuye uba manyathelo mani awathathileyo ukuze ayofika kulendawo akuyo.Kubalulekile uba ubenomntu okuncedisayo ekuthatheni izigqibo ezizizo ungaphazami sele uzowaphumelela okanye xa sele ugqiba izifundo zakho kubengona uqaphelayo ukuba lento uyifundeleyo /lomsebenzi uzakuwenza ayinguwo lo uwuthandayo.


[1]

References[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]