Kansai Plascon

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

{{subst:AFC submission/draftnew}}

I-Kansai Plascon[1][tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ishishini lePeyinti
Lasekwa Ngo-1891
UNdlunkulu eSandton, eJohannesburg
Abantu abaphambili NguNauman Malik (yiCEO)
Ingeniso Zizigidi ezi-R 2 765 ngonyaka (kunyaka ophela ngoSeptemba ngo-2010)
Abasebenzi Bamalunga nama-2000
Imveliso Iipeyinti, iibrashi neefila
Icandelo LeDecorative Coating, le-Performance Coating, le-African Operations (loMaleko wokuhombisa, Umaleko womsebenzi, Imisebenzi yakwaNtu)
Unozala YiKansai Paints Ltd., eJapan[2]
IWebhusayithi Yiwebhusayithi esemthethweni

Imbali[3][tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Imbali yeKansai Plascon iqale kwizitalato zaseJohannesburg, eMzantsi Afrika. Ngo-1889, indoda enamabhongo yaseWales entetho isisiWelsh, egama linguHerbert Evans iye yavula iingcango zevenkile ethengisa ipeyinti. Ishishini liye lenyuka ngenxa yokuqaliswa kweshishini lokwakha elidale amathuba okuba i-Evans ibuye ibe lishishini elivelisa ipeyinti. Ngo-1891, iHerbert Evans (ubunini) Limited yaba ligama eliqhelekileyo ngenxa yemveliso eqalisa izinto ezintsha ezifana “neepeyinti esele zixutyiwe” kunye nevanishi “Engcono engaqinanga”.

Ngo-1949, u-Evans uye walandisa ishishini lakhe ngokubonelela ethengisela ishishini leemoto iipeyinti. Intsebenziswano neChrome Chemicals i==ye yenziwa ukudala uphawu olutsha lwePlascon[4] eye yathengwa nguBarloworld ngo-1970. Kuthe kamva le nkampani yaziwa njengeBarloworld Coatings. Phakathi kuka-2004 no-2006, uBarloworld Coatings uqalise ngokuthenga izinto ezithandwayo wafumana iingcaphephe kwezijongene nemibala, iNkampani yeMibala yamazwe ngamazwe i-International Colour Company, eyenza iibrashi, iHamilton Brush nenkampani elenza iipeyinti zokwenza kubekuhle, iMidas Earthcote. Ezi zinto zifumanekayo zenze baba baninzi abathengi bakwaBarloworld Coatings neenkonzo zabo zanda. Ekupheleni kuka-1990, uBarloworld Coatings uye wafikelela nakwezinye iindawo zase-Africa, e-United Kingdom nase-Australia ebonelela ngeepeyinti ezenza kuhle, zefenitshala nezeemoto nezamashishini.

Ngo-2007, uBarloworld Coatings wathatha inyathelo elikhulu lokuba afakwe kuluhlu lweJohannesburg Securities Exchange (ngelo xesah yayisaziwa njengeJohannesburg Stock Exchange). Ifakwe kolu luhlu iphantsi kweFreeworld Coatings Limited ngokweziko elisemthethweni[5].

Impumelelo eye yakhula nemveliso entsha itsale umdla weshishini laseJapan iKansai Paint Co. Ltd (“Kansai”). Ziibhiliyoni ezi-1.8 billion ngokweRandi yaseMzantsi Afrika, iKansai iye yafumana iFreeworld Coatings Limited ngo-2011[6]. Kwakuloo nyaka mnye, le nkampani yaye yafakwa kuluhlu olukwiJohannesburg Stock Exchange[7].

Ngo-2012, kwaye kwathathwa isigqibo ngabalawuli bokuhlengahlengisa izinto ngenye indlela kwiFreeworld Coatings, kwavulwa inkampani entsha enegama elitsha elaziwa ngokuba yiKansai Plascon.


Ubume benkampani[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

IGosa eliPhezulu lesiGqeba iCEO: nguNauman Malik
IGosa eliPhezulu leMali iCFO: nguNeil Davies
I-COO: nguGary Van Der Merwe
UMlawuli wesiGqeba kuCwangciso lweShishini: nguDoug Thomas
IsiGqeba seQela elijongene nezabasebenzi: ngu-Alan Singh
UMlawuli wesiGqeba weDecorative Coatings: nguTrudi Neill
IsiGqeba seQela elijongene nePerformance Coatings: nguDominic Watson
UMlawuli wesiGqeba weMisebenzi yezakwaNtu: ngu-Ebrahim Mohamed
UMlawuli wesiGqeba wezobuGcisa nezokuFunwa nokuFunyanwa kwezinto: nguCarlos Costa


Imveliso yakwaPlascon[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

I-Plascon ibenemveliso elolu hlobo lulandelayo following [8]: Eyangaphakathi, Eyangaphandle, Imveliso eluhlobo olulodwa, Engangeni mvula namanzi, Ukufakwa kwepeyinti okokuqala nePeyinti efakwa ngaphantsi, uhlobo lweCrown, imveliso ephumeza iziphumo zepeyinti, iPolycell, iWood, iMetalcare neRemovall. Utyalo-mali lweshishini kwezentlalo (iMA)

I-Plascon ibandakanyeka kwiiprojekthi ezininzi zotyalo-mali kwizinto zentlalo. Ezinye iindawo eziphambili ezifumene isibonelelo nenkxaso kule nkampani ziquka:


I-I ART JOBURG[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Iprojekthi ethathe inyanga namachule okuzoba amahlanu adumileyo elizweni nabachukumise iMaboneng Precinct kwisithili esikwisazulu sezobugcisa eJohannesburg[9][10].

I-FOODBANK SA[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ngo-Julayi ka-2012, uPlascon uye wabonelela iFoodBank SA (yaseMzantsi Afrika) ngemali yendawo yokugcina izinto isitoro – esiza kwanela ukuba bandies ukutya abakugcinayo ngama-50%. Eli ziko belijongene neetoni ezili-100 zokutya kwinyanga nganye, lunikezela ngeepasile zokutya okunezakha-mzimba kwii-arhente ezingama-250 (imibutho engajonganga ngeniso) eseKapa, eMzantsi Afrika. Isotoro esitsha siza kwenza iFoodBank SA ijongane neetoni ezili-150 zokutya kwabo baxhamlayo kuyo[11].

IVEKI EQAQAMBISA EZENZULULWAZI KWISIZWE[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

I-Plascon ixhasa iVeki eqaqambisa ezeNzululwazi ngokwenza iPaint Your World Science Café njengenxalenye yenkqubo yeVeki eqaqambisa ezeNzululwazi iScifest Africa eseRhini, eMzantsi Afrika[12].

I-ROCK GIRL “SAFE SPACES”[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Iphulo leRock Girl “Safe Spaces” linyathelo loluntu kwezobugcisa eliqhelekileyo nelifundisayo elivuselela nelikhuthaza iindawo ezikhuselekileyo kumantombazana nakubantu ababhinqileyo abaseMzantsi Afrika. Ngentsebenziswano namagcisa kwezokuzoba baseMzantsi Afrika nabayili bezinto, iRock Girl idala kwaye imisela uphawu oluthile olungumqondiso “kwiiNdawo eziKhuselekileyo” kwiindawo eziseKapa[13].

I-Plascon, “i-Africa iyahlangana” (Africa meets Africa) iyasebenzisana kwimathematika kusetyenziswa iprojekthi yezobugcisa[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Kwilungu lePlascono kwezoShishino nezobuGcisa iBusiness and Arts (iBASA), lithuba lokuba negalelo kwiprojekthi ehleli ixesha elide elidibanisa umtsalane kwezibonakalayo nezamafa enkcubeko nemfundiso, zibonakalise into ethembisayo xa zidityanisiwe[14].


Iimbasa[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ngo-2012 iPlascon yaseMzantsi Afrika ibethe abanye abagqatswa abasibhozo ngokuba ibeyiNkampani yePeyinti yoNyaka kwiiMbasa zezithathu zeShishini leeNdaba zokuRhweba zeDIY[15].


Ngo-2012 iPlascon yaseMzantsi Afrika ibethe abanye abagqatswa abasibhozo ngokuba ibeyiNkampani yePeyinti yoNyaka kwiiMbasa zezithathu zeShishini leeNdaba zokuRhweba zeDIY zango-2012 ebezibanjelwe eMoyo eZoo Lake, eJohannesburg[16].

Ngo-2007, imbasa yokuqala zezobuchwephesha kwezamaso iCashmere’s Vesiculated iye yanikezelwa kwiPlascon liSebe lezoRhwebo nezoShishino. Ubuchwephesha bezamaso bokuqala beVesiculated benziwe liZiko loPhando leKansai Plascon eliseStellenbosch elivumele ukuba iCashmere ikwazi ukuhlambeka, kodwa ihlale ingabengezeli, ngaxesha-nye inciphise amandla kokusingqongileyo [17].


ISALATHISO[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

 1. "Kansai Plascon IWebhusayithi". http://www.kansaiplascon.co.za.
 2. "IWebhusayithi Kansai Paints Ltd., Japan". http://www.kansai.co.jp/global_site/index.html.
 3. "Plascon Imbali". http://www.plascon.co.za/about/.
 4. "IWebhusayithi Plascon". http://www.plascon.co.za/.
 5. "IWebhusayithi kweFreeworld Coatings". http://www.freeworldcoatings.co.za/companies.html.
 6. "Competition Tribunal approval of the large between Kansai Paint co. Ltd and Freeworld Coatings Limited". http://www.saflii.org/za/cases/ZACT/2012/7.html.
 7. "De-listing of Freeworld Coatings from the JSE". http://dashboard.fin24.com/Products/SensArticle.aspx/?ArticleId=391643&Ticker=FWD.
 8. "Plascon products segments". http://www.plascon.co.za/products/.
 9. "I ART JOBURG". http://www.plasconnewsroom.co.za/EN/Content.aspx/Display/Article/Decorative/taking_art_to_the_streets_of_joburg.
 10. "i-art-joburg". http://i-art-joburg.com/about/.
 11. "Food Bank warehouse project". http://www.plasconnewsroom.co.za/EN/Content.aspx/Display/Article/Decorative/plascons_professional_hygiene_paints_foodbank_sas_cape_town_warehouse.
 12. "Plascon supports National Science Week". http://www.plasconnewsroom.co.za/EN/Content.aspx/Display/Article/Corporate/plascon_supports_national_science_week.
 13. "safe spaces". http://www.plasconnewsroom.co.za/EN/Content.aspx/Display/Article/Corporate/plascon_supports_schools_safe_spaces_art_room.
 14. "Plascon: Ndebele art to explain Pythagoras's Theorem". http://www.bizcommunity.com/Article/196/348/38584.html.
 15. "Paint company of the year 2012". http://www.plasconnewsroom.co.za/EN/Content.aspx/Display/Article/Corporate/plascon_inspireme_app_takes_top_prize_at_mtn_business_app_of_the_year_awards_2012.
 16. "Paint company of the year 2012". http://www.plasconnewsroom.co.za/EN/Content.aspx/Display/Article/Corporate/plascon_inspireme_app_takes_top_prize_at_mtn_business_app_of_the_year_awards_2012.
 17. "The 2007 Innovation Award Winer (DTI)". http://www.plascontrade.co.za/products/default.asp?pcat=2.