Jump to content

Izintso

Livela
Intso eyafunyanwa kuqhaqho lukaGray

Izintso zii-organs ezimbini ezifumaneka kumazantsi omzimba wezilwanyana ezinethambo lomqolo. Ezi organs zimile ngokungathi ziimbotyi. zenza umchamo (la manzi aphuma kwisinyi embal'uqanda. Zikwadlala indima xa kusenzeka naxa sele kuphuma umchamo. Xa iingcali zempilo zithetha ngezintso, sukuba zibhekisa kwigama elithi renal. Umzekelo, ukoyisakala kwerenal ngelo xesha kuxa kanye izintso zigula zide zingasebenzi nokusebenza.

Isimaphambili unephro- sikwasetyenziswa ngamazwi abhekisa kw"izintso". Umzekelo, inephrologist ngugqirha ofunda nophicotha intso.