Jump to content

Izinto ezixabisekileyo

Livela

Into yexabiso yinto ekwenziwa ngayo enye into. Xa sithetha ngento enexabiso, sithetha ngezinto ezibonakala ngamehlo.

Umzekelo, isiziba, esi kwenziwa ngaso impahla yokunxiba, siyinto yexabiso. Izinto zexabiso ngobunjalo bazo zingekatshintshwa zibe yenye into eyahlukileyo.