Jump to content

Isingxi

Livela

Isigxina esipheleleyo (isiNgesi se-Commonwealth), ixesha (isiNgesi saseNyakatho yaseMelika), okanye inqaku elipheleleyo. Luphawu lwesiphumlisi olusetyenziselwa iinjongo ezininzi, amaxesha amaninzi ukuphawula isiphelo sesivakalisi esibhengezayo (njengoko sahluliwe kumbuzo okanye isikhuzo).